Rejser i udlandet

Rejser du i udlandet med overnatning, og omkostningerne betales af arbejdsgiveren efter regning og der ikke udbetales diæter, kan arbejdsgiveren skattefrit udbetale 25 pct. af satsen for fortæring og 25 pct. af evt. beløb for tilsluttende rejsedage.

Hvis arbejdsgiveren ikke udbetaler 25 pct. godtgørelsen, kan beløbet fratrækkes på selvangivelsen.

Satserne er de samme i Danmark og i udlandet.

Diæter og kørselssatser

Uanset om der er udbetalt en skattefri godtgørelse på 25 pct. eller foretaget et tilsvarende fradrag, kan der fortsat fratrækkes et beløb til dækning af andre merudgifter.

Hvis man har haft et uafbrudt ophold i udlandet i to måneder eller ophold i sammenlagt mindst 100 døgn i indkomståret, kan man uden dokumentation fratrække 55 kr. pr. påbegyndt døgn i Vesteuropa og 140 kr. uden for Vesteuropa. Fradraget skal skrives på årsopgørelsen - rubrik 58.

Vesteuropa er Finland, Tyskland, Østrig, Italien og de vest herfor liggende lande, samt Grækenland, Færøerne, Grønland og Island.

Bundgrænsen i 2021 er 6.500 kr. og bundgrænsen i 2022 er 6.600 kr.

Husk at det er en betingelse for at få fradraget, at arbejdsgiver afgiver en erklæring om karakteren af udlandsarbejdet, opholdenes varighed og lønindkomsten under opholdet. Erklæringen skal indsendes inden selvangivelsesfristens udløb.