Handelsagenter

En handelsagent

Ved en handelsagent forstås den som for en anden, ”agenturgiveren”, mod betaling påtager sig selvstændigt og vedvarende at virke for salg eller køb af varer ved at indhente tilbud (ordrer) til agenturgiveren eller ved i dennes navn at indgå aftaler herom.

En handelsagent er i modsætning til en handelsrejsende/sælger ikke i et tjenesteforhold. Derfor er handelsagenter ikke omfattet af Funktionærloven og Ferieloven, men af Lov om handels-agenter.

Kontrakt

Både agent og agenturgiver kan ifølge Lov om handelsagenter § 3 kræve, at den anden part underskriver et dokument, hvori de aftalte vilkår anføres.

Business Danmark har udarbejdet en standardkontrakt, som det anbefales parterne at anvende. Kontrakten kan rekvireres i Juridisk Service.

Loyalitetspligt

Det fremgår af Lov om handelsagenter §§ 4-5 at parterne skal optræde loyalt overfor hinanden, og at agenten skal varetage agenturgiverens interesser.

Agenturgiveren skal stille vareprøver, materialer m.v. til rådighed  og underrette agenten om resultatet af agentens arbejde.

Oplysningspligt

Agenturgiveren er ifølge Lov om handelsagenter § 15 forpligtet til at give agenten alle nødvendige oplysninger, for at agenten kan efterprøve provisionsnotaens rigtighed. Efterkommer agenturgiveren ikke denne oplysningspligt, har agenten eller dennes revisor ret til at undersøge uddrag af agenturgiverens forretningsbøger.

Provision

I Lov om handelsagenter §§8-15 findes bestemmelser som regulerer provisionsspørgsmål. Det er vigtigt, at der i samarbejdsaftalen mellem agenturgiveren og handelsagenten er taget stilling til alle relevante forhold vedrørende provision, idet bestemmelserne i loven i mange tilfælde kan fraviges ved aftale eller sædvane.

Business Danmark har udarbejdet en pjece om provision, som
kan rekvireres ved henvendelse til Juridisk Service eller på
www.businessdanmark.dk

Sygdom

En handelsagent kan ikke over for agenturgiveren rejse krav om løn under sygdom. Der foreligger derimod krav om sygedagpenge, som kan udbetales efter to ugers sygdom af kommunen, jfr. Dagpengelovens § 10.

Der er mulighed for at tegne en frivillig forsikring (Socialministeriet fastsætter nærmere regler om den frivillige sikring) fra første hele fraværsdag efter sygdommens indtræden.

Det er dog en betingelse for ret til dagpenge, at der inden for de sidste tolv måneder har været tale om udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentlig omfang i mindst seks måneder, heraf den seneste måned forud for fraværsperioden.

Opsigelse

I følge Lov om handelsagenter § 22 kan en samarbejdsaftale opsiges med et varsel på en måned til udløb af en kalendermåned. Varslet forlænges med en måned for hvert påbegyndt år samarbejdet har bestået. Det maksimale varsel er seks måneder, og det opnås når aftalen har varet i mere end fem år. Det kan dog aftales, at agentens varsel overfor agenturgiver højst er tre måneder. Endvidere kan det aftales, at varslet gensidigt forlænges. Det er dog en betingelse, at det varsel, som agenturgiver skal give, ikke er kortere end det, som skal afgives af agenten.

Hvis agenten i opsigelsesperioden på agenturgiverens opfordring ikke skal udføre arbejde, vil han være berettiget til at få dækket sit tab i den periode. Tabet opgøres typisk enten som gennemsnit af de sidste tolv måneder eller samme periode året forud.

Godtgørelse

Ophører samarbejdsaftalen på grund af opsigelse fra agenturgiverens side eller agentens dødsfald, er der ifølge Lov om handelsagenter §§ 25-29 mulighed for at rejse krav om godtgørelse. Agenten har dog ikke krav på godtgørelse i tilfælde angivet i § 27.

Godtgørelsen beregnes bl.a. efter hvor mange nye kunder eller hvor stor omsætningsstigning på bestående kunder, agenten har tilført agenturgiver, og som agenturgiveren fortsætter at samarbejde med. Kravet kan ikke overstige et års gennemsnitsvederlag. Maksimal godtgørelse gives kun i særlige tilfælde.

Kravet bortfalder, hvis agenten ikke senest et år efter samarbejdsaftalens ophør har meddelt agenturgiver sit krav.

Konkurrenceklausuler

Aftaler om konkurrenceklausuler er omfattet af Lov om handelsagenter § 30 samt Aftaleloven §§ 36 og 38 stk. 1. Før en konkurrenceklausul er gyldig, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Aftalen skal være skriftlig.
  • Den skal vedrøre det geografiske område eller den kundekreds, som agenten har fået overdraget.
  • Den skal vedrøre de varetyper, der er omfattet af samarbejdsaftalen.
  • Klausulen er højst gælde i to år efter samarbejdets ophør.

Tvister

Det anbefales, at gældende lovgivning i agentens hjemland skal finde anvendelse på den indgåede samarbejdsaftale og at tvister afgøres ved dansk ret.

 

 

Lov om handelsagenter og handelsrejsende

 

Kapitel 1: Lovens fravigelighed

§ 1. Loven kan fraviges ved aftale, medmindre andet er angivet i loven. Reglerne i kapitel 3 kan desuden fraviges ved sædvane.

Stk. 2. De regler i §§ 22 og 25-27, der ikke kan fraviges til skade for handelsagenten, kan heller ikke ved en lovvalgsaftale fraviges til skade for agenten, hvis forholdet uden lovvalgsaftalen ville være underkastet denne lov.

Stk. 3. Finder dansk ret anvendelse i et tilfælde, hvor handelsagentens hverv for agenturgiveren ifølge kontraktens bestemmelser ikke skal udføres i et land, der er medlem af EF eller EFTA, eller i et af de nordiske lande, kan parterne fravige alle bestemmelser i denne lov. §§ 22 og 25-27 kan dog ikke fraviges, hvis der i det land, hvor handelsagentens hverv skal udføres, eller hvor handelsagenten er hjemmehørende, gælder ufravigelige regler om opsigelse og godtgørelse i agenturforhold.


Kapitel 2: Handelsagenter

§ 2. Ved en handelsagent forstås i denne lov den, som for en anden (agenturgiveren) mod vederlag har påtaget sig for dennes regning selvstændigt og vedvarende at virke for salg eller køb af varer ved at indhente tilbud (ordre) til agenturgiveren eller ved i dennes navn at indgå aftale herom.

§ 3. Agenturgiveren og handelsagenten har ret til fra den anden part at modtage et underskrevet dokument, der angiver agenturaftalens vilkår, herunder eventuelle senere aftalte vilkår.

Stk. 2. Stk. 1 kan ikke fraviges ved aftale.
§ 4. Handelsagenten skal ved udførelsen af sit hverv varetage agenturgiverens interesser og handle loyalt og redeligt.

Stk. 2. Handelsagenten skal især

1)        foretage rimelige bestræbelser for at indhente tilbud og, ved bemyndigelse hertil, indgå aftale vedrørende de forretninger, der er omfattet af agenturforholdet,

2)        underrette agenturgiveren om indhentet tilbud eller indgået aftale og om andre forhold, som agenten har kendskab til, og som agenturgiveren bør kende, og

3)        følge rimelige forskrifter fra agenturgiveren.

Stk. 3. Stk. 1-2 kan ikke fraviges ved aftale.

 

§ 5. Agenturgiveren skal handle loyalt og redeligt over for handelsagenten.

Stk. 2. Agenturgiveren skal især

1)        stille det nødvendige materiale vedrørende de pågældende varer til rådighed for handelsagenten,

2)        skaffe agenten de oplysninger, der er nødvendige for hvervets gennemførelse, og

3)        inden for en rimelig frist underrette agenten om accept af eller afslag på tilbud, som denne har indsendt, og om manglende gennemførelse af en aftale, som agenten har formidlet.

Stk. 3. Hvis agenturgiveren kan forudse, at agenturforretningerne bliver af væsentlig mindre omfang, end handelsagenten normalt kunne have forventet, skal agenturgiveren inden for en rimelig frist underrette agenten herom.

Stk. 4. Stk. 1-3 kan ikke fraviges ved aftale.

 

§ 6. Forsømmer handelsagenten eller agenturgiveren sine pligter over for den anden part, har denne ret til erstatning for den herved forvoldte skade.

Stk. 2. Den, der vil kræve erstatning, skal underrette den anden part herom uden ugrundet ophold, efter at den pågældende fik eller burde have fået kendskab til forsømmelsen og skaden. I modsat fald fortabes retten til erstatning.

Stk. 3. Stk. 2 gælder ikke, hvis den anden part har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt.

 

§ 7. Hvis handelsagenten har varer på lager til salg for agenturgiveren eller indkøbt for denne, har agenten de samme pligter og rettigheder med hensyn til varerne, som handelskommissionæren har efter kommissionslovens kapitel II.

 

Provision

§ 8. Er vederlagets størrelse ikke aftalt, har handelsagenten ret til vederlag i overensstemmelse med, hvad der på det sted, hvor agenten udøver sin virksomhed, er sædvanligt for agenter for varer af den pågældende art. I mangel af sådan sædvane har agenten ret til et vederlag, der er rimeligt under hensyn til samtlige omstændigheder, der vedrører forretningen.

 

§ 9. Handelsagenten har ret til provision af en aftale, som indgås, mens agenturforholdet består, hvis:

1)        aftalen er kommet i stand ved agentens medvirken,

2)        aftalen uden agentens medvirken er indgået med en tredjemand, som agenten tidligere har skaffet som kunde for så vidt angår lignende aftaler, eller

3)        agenten har fået overdraget et bestemt geografisk område eller en bestemt kundekreds og aftalen uden agentens medvirken er indgået med en tredjemand, der hører til området eller kundekredsen.

§ 10. Indgås aftalen under omstændigheder som nævnt i § 9, nr. 1-3, efter agenturforholdets ophør, har handelsagenten ret til provision, hvis tredjemands tilbud er kommet frem til agenten eller agenturgiveren inden agenturforholdets ophør.

Stk. 2. Handelsagenten har endvidere ret til provision, hvis aftalen hovedsagelig er bragt i stand ved dennes virksomhed under agenturforholdets beståen og den er indgået inden for rimelig tid efter forholdets ophør.

Stk. 3. En tiltrædende handelsagent har ikke ret til provision efter § 9 af en aftale, for hvilken den foregående agent har ret til provision efter stk. 1-2, medmindre det på grund af omstændighederne er rimeligt at dele provisionen mellem agenterne.

 

§ 11. Retten til provision forfalder, så snart og i det omfang en af følgende omstændigheder foreligger:

1)        Agenturgiveren har eller skulle ifølge aftalen med tredjemand have leveret varen eller betalt købesummen.

2)        Tredjemand har betalt købesummen eller leveret varen eller skulle have foretaget sådan opfyldelse ifølge aftalen med agenturgiveren, hvis denne havde opfyldt sin del af aftalen.

Stk. 2. En aftale, hvorefter provisionen forfalder på et senere tidspunkt, end hvad der følger af stk. 1, nr. 2, er ugyldig.

 

§ 12. Provisionen skal betales senest den sidste dag i måneden efter det kvartal, i hvilket retten til provision forfaldt, jf. § 11.

Stk. 2. Stk. 1 kan ikke ved forudgående aftale fraviges til skade for handelsagenten.

 

§ 13. Agenturgiveren skal senest den sidste dag i måneden efter det kvartal, i hvilket retten til provision forfaldt, sende handelsagenten en nota vedrørende den provision, der forfaldt i kvartalet, jf. § 11. Denne nota skal indeholde alle væsentlige oplysninger, der har tjent som grundlag for beregning af provisionsbeløbene.

Stk. 2. Stk. 1 kan ikke ved forudgående aftale fraviges til skade for handelsagenten.

 

§ 14. Handelsagentens krav på provision bortfalder kun, hvis det godtgøres, at aftalen mellem agenturgiveren og tredjemand ikke opfyldes, og dette ikke skyldes omstændigheder, der kan tilregnes agenturgiveren.

Stk. 2. Er tredjemands manglende opfyldelse en følge af, at agenturgiveren uden handelsagentens samtykke har givet tredjemand henstand med opfyldelse af aftalen eller har indgået overenskomst om ophævelse af denne, påvirker dette ikke agentens krav på provision.

Stk. 3. Opfyldes tredjemands forpligtelse efter aftalen kun delvis, har handelsagenten kun krav på provision af den del, der er opfyldt, medmindre andet følger af stk. 1-2.

Stk. 4. Stk. 1-3 kan ikke ved forudgående aftale fraviges til skade for handelsagenten.

Stk. 5. Bortfalder provisionskravet efter stk. 1, skal handelsagenten tilbagebetale modtagne provisionsbeløb.

 

§ 15. Handelsagenten kan fra agenturgiveren kræve alle oplysninger, herunder uddrag af forretningsbøger, som agenturgiveren har rådighed over, og som er nødvendige for, at agenten kan efterprøve, om provisionsnotaen angiver de provisionsbeløb, der tilkommer agenten.

Stk. 2. Afslår agenturgiveren at give de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, eller er der begrundet tvivl om rigtigheden af disse eller af provisionsnotaen, kan handelsagenten kræve, at agenturgiveren efter dennes valg giver agenten eller en af agenten udpeget statsautoriseret eller registreret revisor adgang til at undersøge uddrag af agenturgiverens forretningsbøger.

Stk. 3. Oplysningspligten efter stk. 1-2 gælder ikke, hvis der herved vil fremkomme oplysninger om forhold, som agenturgiveren ville være fritaget for at afgive forklaring om som vidne, jf. retsplejelovens § 171.

Stk. 4. Stk. 1-2 kan ikke ved aftale fraviges til skade for handelsagenten.

 

Forholdet til tredjemand

 

§ 16. Handelsagenten kan ikke uden agenturgiverens bemyndigelse indgå aftale, der binder agenturgiveren.

Stk. 2. Har handelsagenten uden bemyndigelse indgået en aftale, som agenturgiveren ikke vil godkende, skal agenturgiveren meddele dette til tredjemand uden ugrundet ophold efter at have modtaget underretning om aftalen. Undlader agenturgiveren dette, er han bundet af aftalen, hvis tredjemand ved aftalens indgåelse var i god tro med hensyn til handelsagentens bemyndigelse.

 

§ 17. Vil agenturgiveren ikke acceptere et tilbud, som handelsagenten har modtaget, skal agenturgiveren give meddelelse herom til tredjemand uden ugrundet ophold efter at have modtaget tilbudet eller underretning om dette. Undlader agenturgiveren dette, anses tilbudet for accepteret.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke, hvis handelsagenten og tredjemand har aftalt, at tilbudet udtrykkeligt skal accepteres af agenturgiveren.

 

§ 18. Har tredjemand afgivet tilbud til handelsagenten, og har denne sendt tilbudet til agenturgiveren, kan tilbudsgiveren tilbagekalde tilbudet forinden eller samtidig med, at dette kommer til agenturgiverens kundskab.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke, hvis andet er aftalt mellem handelsagenten og tredjemand.

 

§ 19. Får en tredjemand, der står i forretningsforbindelse med agenturgiveren, efter forhandlinger med handelsagenten underretning fra agenturgiveren om, at denne godkender en aftale eller accepterer et tilbud, agenten har indsendt, skal tredjemand uden ugrundet ophold give agenturgiveren meddelelse, hvis tredjemand vil gøre gældende, at der ikke er indgået en aftale eller afgivet et tilbud, eller at aftalen eller tilbudet er urigtigt gengivet. Undlader tredjemand at give meddelelse, anses aftale for indgået med det indhold, som angives i underretningen fra agenturgiveren, medmindre det modsatte bevises.

 

§ 20. Handelsagenten kan ikke uden særskilt bemyndigelse hertil modtage betaling for solgte varer eller give henstand med betalingen eller afslag i prisen eller foretage anden ændring i aftalen.

Stk. 2. Har agenturgiveren fået kundskab om, at handelsagenten uden bemyndigelse har modtaget betaling eller foretaget ændring i aftalen, skal agenturgiveren, hvis denne ikke vil godkende betalingen eller ændringen, uden ugrundet ophold give køberen meddelelse herom. Undlader agenturgiveren dette, anses betalingen eller ændringen for godkendt, hvis tredjemand på tidspunktet for betalingen eller for ændringen af aftalen var i god tro med hensyn til handelsagentens bemyndigelse.

Stk. 3. Stk. 1-2 anvendes tilsvarende, når aftalen med tredjemand vedrører indkøb af varer for agenturgiveren.

 

§ 21. Vil køberen gøre gældende, at der er mangler ved varen, eller at den er leveret for sent, eller vil køberen i øvrigt reklamere til agenturgiveren, kan henvendelse herom rettes til handelsagenten, hvis handelsagenten har medvirket ved aftalens indgåelse. Agenten kan ikke uden særskilt bemyndigelse hertil træffe afgørelse i anledning af en sådan henvendelse.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, når aftalen med tredjemand vedrører indkøb af varer for agenturgiveren.

 

Agenturaftalens ophør

§ 22. Er agenturaftalen ikke indgået for en bestemt periode, kan agenturgiveren og handelsagenten i det første år af aftaleperioden opsige aftalen med et varsel på 1 måned. Varslet forlænges med 1 måned for hvert påbegyndt år, agenturaftalen har bestået. Varslet kan dog ikke overstige 6 måneder, medmindre andet er aftalt.

Stk. 2. Der kan ikke ved forudgående aftale fastsættes kortere varsler end dem, der er nævnt i stk. 1. Dog kan det aftales, at handelsagenten kan opsige aftalen med 3 måneders varsel, selv om aftalen har bestået i 3 år eller mere.

Stk. 3. Aftaler parterne længere opsigelsesvarsler end de i stk. 1 nævnte, må varslet ikke være kortere ved opsigelse fra agenturgivers side end ved opsigelse fra handelsagentens side.

Stk. 4. Er andet ikke aftalt, sker opsigelse til udgangen af en kalendermåned.

 

§ 23. Videreføres en aftale, der er indgået for en bestemt periode, efter denne periodes udløb, finder § 22 tilsvarende anvendelse. Ved beregningen af de i § 22, stk. 1, omhandlede opsigelsesvarsler medregnes den tidsbestemte aftaleperiode.

 

§ 24. Hver af parterne kan uden at overholde gældende opsigelsesvarsel hæve aftalen, hvis den anden part i væsentlig grad har undladt at opfylde sine forpligtelser efter aftalen eller loven.

 

Godtgørelse ved ophør

§ 25. Ved agenturaftalens ophør har handelsagenten krav på en godtgørelse, hvis og i det omfang

1) agenten har skaffet agenturgiveren nye kunder eller en betydelig udvidelse af handelen med den bestående kundekreds og forbindelsen med disse kunder fortsat vil give agenturgiveren betydelige fordele, og

2) betaling af godtgørelse er rimelig under hensyn til samtlige omstændigheder, herunder navnlig agentens tab af provision af aftale med disse kunder.

Stk. 2. Stk. 1 anvendes tilsvarende, hvis agenturaftalen ophører på grund af handelsagentens død.

 

§ 26. Godtgørelse efter § 25 kan ikke overstige et beløb, der svarer til 1 års vederlag beregnet på grundlag af handelsagentens gennemsnitlige årlige vederlag i de seneste 5 år. Har agenturaftalen varet mindre end 5 år, beregnes beløbet på grundlag af det gennemsnitlige vederlag i perioden.

 

§ 27. Handelsagenten har ikke krav på godtgørelse efter § 25, hvis

1)        agenturgiveren bringer aftalen til ophør på grund af væsentlig misligholdelse, der kan tilregnes agenten,

2)        agenten bringer aftalen til ophør, medmindre dette er berettiget som følge af

          a) omstændigheder, der skyldes agenturgiveren, eller

          b) agentens alder, svagelighed eller sygdom, således at det ikke med rimelighed kan kræves, at agenten fortsætter sin virksomhed, eller

3)        agenten efter aftale med agenturgiveren overdrager sine rettigheder og pligter ifølge agenturaftalen til en anden.

 

§ 28. Handelsagentens krav på godtgørelse efter § 25 bortfalder, hvis agenten ikke senest 1 år efter agenturaftalens ophør har meddelt agenturgiveren, at krav på godtgørelse vil blive fremsat.

 

§ 29. §§ 25-28 kan ikke ved forudgående aftale fraviges til skade for handelsagenten.

 

Konkurrenceklausuler

§ 30. En aftale mellem en handelsagent og en agenturgiver, hvorefter agentens udøvelse af erhvervsvirksomhed efter agenturaftalens ophør begrænses (konkurrenceklausul), er kun bindende for agenten, hvis og i det omfang den

1)        er indgået skriftligt,

2)        vedrører det geografiske område eller den kundekreds og det geografiske område, som agenten har fået overdraget, og

3)        vedrører de varetyper, som er omfattet af agenturaftalen.

Stk. 2. Konkurrenceklausulen kan højst gælde 2 år fra agenturaftalens ophør.

Stk. 3. En konkurrenceklausul kan tilsidesættes efter aftalelovens § 38, stk. 1.

 

Kapitel 3: Handelsrejsende

§ 31. Ved en handelsrejsende forstås i denne lov den, der som led i et tjenesteforhold har påtaget sig at opsøge kunder og herunder virke for salg eller køb af varer, som ikke medføres, ved at indhente tilbud (ordre) til arbejdsgiveren eller i dennes navn indgå aftale herom.

 

§ 32. En handelsrejsende må under udførelse af arbejde for handelshuset ikke uden handelshusets samtykke arbejde for salg af andre varer end dettes eller for køb til andre end dette.

 

Provision

§ 33. §§ 9-10, § 11, stk. 1, § 12, stk. 1, § 13, stk. 1, § 14, stk. 1-3 og 5, og § 15, stk. 1-3, anvendes tilsvarende på handelsrejsende, der aflønnes helt eller delvis med provision, idet provisionen for handelsrejsende dog forfalder månedsvis. Endvidere anvendes § 14, stk. 5, kun, hvis ansættelsesforholdet ikke er omfattet af funktionærloven.

 

Forholdet til tredjemand

§ 34. §§ 16-21 anvendes tilsvarende.

 

Kapitel 4: Ikrafttrædelses- og overgangs-bestemmelser m.v.

Ikrafttrædelse- og overgangsbestemmelser m.v.

(Paragrafferne 35-38 er udeladt).

 


Denne info/vejledning kan ikke erstatte konkret juridisk rådgivning.