NemKonto

Skal du have penge tilbage fra Business Danmark?

Har du penge til gode hos Business Danmark, fx hvis du har betalt for meget i kontingent, overføres pengene til din NemKonto. Penge overføres normalt en gang om ugen.

Vi udbetaler ydelser via NemKonto

De fleste har prøvet at modtage penge fra det offentlige på deres NemKonto. Det har for eksempel været overskydende skat, børnepenge, pension, SU, kontanthjælp, løn, boligsikring eller dagpenge.

Folketinget har i maj 2007 vedtaget en lov, der nu også giver Private Udbetalere som os mulighed for at bruge NemKonto-systemet i forbindelse med udbetalinger til dig som medlem af Business Danmark.

Meningen med den nye ordning er, at effektivisere betalinger fra os til dig. For os som virksomheder er det nu ikke længere nødvendigt løbende at indhente og opdatere dine kontooplysninger, idet sådanne opdaterede oplysninger allerede findes i NemKonto-systemet. Omvendt vil du som betalingsmodtager ikke længere skulle huske at meddele til os, hvis du får nyt kontonummer.

Det indebærer dog, at der mellem NemKonto-systemet og os sker en elektronisk udveksling af dit NemKonto-nummer. Ifølge persondatalovens §29 har du derfor krav på nedennævnte underretning, som loven kræver, at vi giver dig.

Underretning efter Persondataloven

Økonomistyrelsen har som dataansvarlig ansvaret for oprettelsen og driften af NemKonto-systemet, men har konkret overdraget databehandlingsopgaven (driften af edb-systemet m.v.) til virksomheden KMD A/S.

Formålet med den elektroniske behandling af dine informationer - også i den nye relation, hvor vi får adgang til at modtage oplysning om dit Nem-Konto-nummer - er alene den forestående udbetaling til din NemKonto af skyldige beløb.

Praktisk foregår en betaling ved, at vi i forbindelse med en forestående udbetaling til din NemKonto, indgiver en betalingsmeddelelse til NemKontosystemet.

Hvis du er en fysisk person, vil du i betalingsmeddelelsen være identificeret ved dit CPR-nummer, såfremt du har givet samtykke til, at vi må anvende dette, eller såfremt vi efter lovgivningen i øvrigt har ret til at behandle personnumre.

Hvis du er en juridisk person (fx en virksomhed) vil identifikationen ske via det til virksomheden hørende CVR-nummer, SE-nummer eller P-nummer.

NemKonto-systemet påfører herefter automatisk betalingsmeddelelsen dit registrerede NemKonto-nummer, og tilbagesender betalingsmeddelelsen inklusiv kontonummeret til os, hvorefter vi kan foretage udbetalingen af det skyldige beløb til din NemKonto.

Du kan altid ved henvendelse til NemKonto Support få oplyst, hvilke oplysninger NemKonto-registeret indeholder om dig, ligesom du også altid kan få hjælp til at rette eller slette eventuelt forkerte oplysninger. Du kan også selv se og rette dine oplysninger på www.nemkonto.dk. Dette følger af persondatalovens regler. NemKonto Support kan kontaktes på tlf. 44 60 63 68 eller via mail på support@nemkonto.dk

Udbetalinger på anden måde end via din NemKonto

Du har mulighed for at bestemme, at du ønsker udbetalinger modtaget på anden måde end ved udbetaling til din NemKonto. I så fald skal du hurtigst muligt rette henvendelse til os på telefon 3374 0200 (regnskabsafdelingen) - og bede om, at udbetalinger til dig finder sted på sådan anden måde (f.eks. til en anden konto), som du måtte ønske.

PS. Det gælder dog ikke dagpenge, som kun kan overføres til din NemKonto.

Mere information

Se mere om NemKonto eller læs om NemKontoordningen i Lov om offentlige betalinger m.v. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007).