Landsrådsmøde 2024

Der afholdes landsrådsmøde fredag 29. april 2024 på Hotel Kellers Park, Vejle.

Dagsorden ifølge vedtægternes § 10:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning v/ landsformanden
  3. Beretning v/udvalgene
  4. Orientering om regnskab v/direktøren
  5. Debat om foreningens virke det kommende år
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af landsformand og vicelandsformand
  8. Eventuelt

Alle foreningens medlemmer er velkomne til at overvære landsrådsmødet, dog uden tale- og stemmeret.

Af hensyn til det praktiske arrangement bedes tilmelding ske til Business Danmark på tlf. 3374 0200 (Charlotte Pajbjerg) senest tre uger før mødet.