Landsrådsmøde 2020

Landsrådet afholdes fredag 17. april 2020 kl. 13.00 på Hotel Vejle Fjord, Stouby

Dagsorden ifølge vedtægternes § 10:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning v/ landsformanden
  3. Beretning v/udvalgene
  4. Orientering om regnskab v/direktøren
  5. Debat om foreningens virke det kommende år
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af landsformand og vicelandsformand
  8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på landsrådsmødet, skal ifølge vedtægternes § 10 være indsendt til Business Danmark senest fredag 6. marts 2020 (seks uger før mødet).

Alle foreningens medlemmer er velkomne til at overvære landsrådsmødet, dog uden tale- og stemmeret.

Af hensyn til det praktiske arrangement bedes tilmelding ske til Business Danmark på tlf. 3374 0200 (Charlotte Pajbjerg) senest tre uger før mødet.