Øvrige udgifter

F.eks arbejdsværelse, kursus og telefonudgifter

Betegnelsen "øvrige lønmodtagerudgifter" dækker over udgifter, du kan have i forbindelse med dit arbejde, og som du kun kan få fradrag for. For at du kan få fradraget, skal du opfylde tre betingelser. Betingelserne betyder, at du kun undtagelsesvis kan trække udgifter fra til fx fortæring, beklædning, arbejdsværelse, computer og faglitteratur. Udgifterne er som hovedregel private, selv om de også har tilknytning til arbejdet.

  • Der skal være tale om nødvendige merudgifter ved arbejdet, dvs. udgifter som ikke er private, men nødvendige for at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten.
  • De samlede udgifter skal i hvert enkelt tilfælde kunne dokumenteres.
  • Der er ikke fradrag for de første 6.600 kr. på de udgifter, du har af denne slags.


De mest almindelige lønmodtagerudgifter 


Arbejdsværelse i hjemmet
Udgifter til arbejdsværelse i hjemmet kan i ganske særlige tilfælde trækkes fra, hvis arbejdets art eller omfang gør, at værelset ikke længere kan anvendes til almindeligt opholdsrum, fx hvis værelset er indrettet til tegnestue eller laboratorium. Du skal oplyse fradraget i rubrik 58. Bundgrænsen på 6.600 kr. skal trækkes fra først.

Kursusudgifter
Kursusudgifter kan trækkes fra, hvis kurset har til formål at vedligeholde eller ajourføre din faglige uddannelse. Udgifter til videreuddannelse kan ikke trækkes fra. Du skal oplyse fradraget i rubrik 58. Bundgrænsen på 6.600 kr. skal trækkes fra først.

Telefonudgifter
Udgifter til din egen telefon kan trækkes fra, hvis du har været nødt til i et vist omfang at ringe erhvervsmæssigt fra den. Abonnementsudgiften kan ikke trækkes fra.

It-udstyr
Hvis du har købt it-udstyr (for eksempel pc) til privat brug, kan du ikke få fradrag for udgifterne. Det samme gælder, hvis du har anskaffet it-udstyret af studiemæssige årsager. Hvis it-udstyret derimod er et vigtigt og nødvendigt arbejdsredskab og bruges til erhverv, kan du foretage afskrivning på købsprisen. Det afhænger blandt andet af, i hvilket omfang der er it-udstyr til rådighed på din arbejdsplads. Du skal selv give et skøn over, hvor stor en del den erhvervsmæssige brug udgør.

Faglitteratur
Hvis du har haft udgifter til faglige tidsskrifter eller videnskabelige værker, kan du under visse betingelser trække udgifterne fra. For det første skal de faglige tidsskrifter eller videnskabelige værker have været nødvendige, for at du i årets løb har kunnet varetage dit arbejde. For det andet skal der være tale om egentlig faglitteratur. Du kan derfor ikke trække udgifter til populærvidenskabelige værker fra.

Fortæring og beklædning
Udgifter til fortæring og beklædning er som hovedregel private, selvom de afholdes i tilknytning til arbejdet, og kan normalt ikke trækkes fra.

Repræsentation
De fleste lønmodtagere kan ikke trække udgifter til repræsentation fra, da udgifterne som regel ikke har været nødvendige for at kunne passe jobbet og dermed modtage løn. Som lønmodtager kan du dog alligevel fratrække repræsentation, hvis du på grund af aflønningsform, for eksempel provision af omsætningen, har mulighed for at påvirke din indtægt ved at afholde repræsentationsudgifter. Dette gælder for eksempel handelsrejsende, repræsentanter, salgschauffører med flere. Du kan trække 25 procent af udgifter til repræsentation fra. Udgifterne skal have været nødvendige for at erhverve indkomsten, og de må ikke være betalt eller dækket af arbejdsgiveren efter regning. Hvis du ønsker fradrag for repræsentationsudgifter, skal du kunne dokumentere udgifterne. De bilag, der anvendes til dokumentation, skal indeholde alle relevante oplysninger (dato, udsteder, leverede ydelser, eventuelt modtager og kvitteringspåtegning (kasseapparatspåtegning)). Specielt for restaurationsbilag skal der på bilaget stå, hvem der har deltaget i sammenkomsten, og hvorfor den blev holdt.

Udgifter til driftsmidler med både privat og erhvervsmæssig brug
Har du som lønmodtager udgifter til driftsmidler, herunder afskrivninger på driftsmidler, der også bruges til erhverv (det vil sige blandet anvendelse), kan du i et vist omfang få fradrag for udgifterne til den erhvervsmæssige brug. Sælger du et sådant driftsmiddel med blandet anvendelse til en pris, der er under det beløb, som driftsmidlet er afskrevet til, kan du trække en forholdsmæssig andel af tabet fra i din skattepligtige indkomst. Du skal i så fald skrive det i rubrik 58. Det gælder dog kun, hvis de samlede fradragsberettigede udgifter i rubrikken overstiger 6.600 kroner. Hvis du sælger til en pris, der overstiger det beløb, driftsmidlet er afskrevet til, skal en forholdsmæssig andel af fortjenesten skrives i rubrik 20 i din årsopgørelse.

Du skal kunne dokumentere de lønmodtagerudgifter, du trækker fra
Det er en betingelse, at du er lønmodtager, men der er uden betydning, om du arbejder på timeløn, akkordløn, provisionsbasis eller blot får drikkepenge. Værnepligtsløn anses også som lønindtægt.

Du kan ikke få fradrag for lønmodtagerudgifter, når du er:

  • arbejdsløs
  • efterlønsmodtager
  • pensionist
  • modtager af understøttelse
  • modtager af kontanthjælp eller starthjælp
  • modtager af støtte fra SU-styrelsen
  • modtager af honorarer uden for et egentligt ansættelsesforhold.

Hvis du er lønmodtager og samtidig har egen virksomhed
Lønmodtagere, der samtidig driver selvstændig erhvervsmæssig virksomhed, kan også få fradrag for øvrige lønmodtagerudgifter.
Det er en betingelse for fradrag, at de driftsudgifter, som er trukket fra for erhvervsvirksomheden, ikke dækker udgifter i forbindelse med selve lønarbejdet. Du kan få fradrag dels for driftsudgifterne ved erhvervsvirksomheden, og dels for øvrige lønmodtagerudgifter. Det er alene lønmodtagerudgifterne, der skal anføres i rubrik 58.

Hvis du har lønindkomst fra udlandet
Hvis der er tale om udgifter i forbindelse med lønindkomst fra udlandet, kan disse udgifter ikke trækkes fra i det omfang, de overstiger den udenlandske lønindkomst, der skal medregnes ved den danske indkomstopgørelse.