Multimedieskat

Den 1. januar 2012 blev multimediebeskatningen ophævet.

Man vendte tilbage til de tidligere regler om beskatning af fri telefon og computer. Hvis den ansatte får stillet fri telefon til disposition af arbejdsgiver, vil dette medføre en beskatning på 2.800 kr. om året for 2018 og for 2019. Bliver der indgået aftale parterne imellem om, at den telefon der stilles til rådighed alene må anvendes til erhvervsmæssig brug - arbejdsgiveren fører kontrol hermed – vil dette selvfølgelig ikke udløse nogen beskatning. 

Hvis arbejdsgiveren stiller en computer til sælgerens rådighed, så beskattes han af fri computer, såfremt computeren kun er til privat brug. Er situationen den, at computeren skal anvendes til erhvervsmæssig brug (og privat) vil dette ikke medføre nogen beskatning. Forudsætningen er dog, at sælgeren har adgang til arbejdsgivers netværk. I tilfælde af beskatning vil beløbet være ligesom fri telefon, nemlig kr. 2.800 på årsbasis i 2018 og 2019.

Tidligere var der mulighed for vedrørende fri telefon at foretage fradrag i beskatningsværdien vedrørende private telefonudgifter. Denne mulighed er nu afskaffet. Der er dog indført en ægtefællerabat. Man har mulighed for at få denne rabat, hvis man er samlevende med sin ægtefælle ved indkomstårets udløb og begge har fri telefon. Den skattepligtige værdi af fri telefon nedsættes for hver ægtefælle med 25%. Det er en betingelse for nedsættelsen af ægtefællernes samlede skattepligtige værdi af goderne før reduktion udgør et grundbeløb på mindst kr. 3.700 for både 2018 og 2019. Nedsættelsen vil blive beregnet automatisk – man skal ikke selv gøre noget.

Se endvidere på skats hjemmeside.

Som en del af regeringens afsluttede finanslovsforhandlinger blev der opnået flertal for at sløjfe den tidligere regerings afskaffelse af skatten af fri telefon, der ellers skulle være trådt i kraft 1. januar 2020.

Beskatningen af fri telefon fortsætter således uændret med virkning fra årsskiftet. Det eneste, der bliver ændret, er skattesatserne for 2020.

Fri telefon og frit internet beskattes fra 1. januar 2021 som følger: Skattepligtigt beløb: 3.000 kr.