Kapitalindkomst

Der er flere forskellige former for kapitalindkomst, f.eks. renteindtægter fra indestående i pengeinstitutter, renteindtægter fra obligationer og fra pantebreve i depot. Hertil kommer overskud af dansk ejendom.

Banken opgiver renteindtægterne - også for pantebreve i depot. Hvis du har renteindtægter fra pantebreve, som ikke er i depot i banken, skal du sørge for, at renteindtægten kommer med på selvangivelsen.

Lejeindtægter ved udlejning af helårsbolig, sommerhus eller værelser er også kapitalindkomst. Der gælder særlige regler for disse indtægter. I øvrigt er overskud eller underskud ved skibsvirksomhed som bierhverv og overskud ved visse anpartsvirksomheder kapitalindkomst.

Fradrag i kapitalindkomst

Under fradrag i kapitalindkomst hører renteudgifter til realkreditinstitutter og pengeinstitutter m.v. Når det drejer sig om renteudgifter på pantebreve, ser man på, om pantebrevene er i depot. Er de i depot, er der ikke noget problem, så opgiver banken renteudgiften.

Er pantebrevene derimod ikke i depot, skal du selv sikre dig, at renteudgifterne kommer med som et fradrag på selvangivelsen.