Det skatteretslige ankesystem

Når det lokale skattevæsen har afgjort, hvad du skal betale i skat, er der mulighed for at anke afgørelsen til Skatteankenævnet inden en måned.

Skatteankenævnets afgørelse kan herefter indbringes for Landsskatteretten. Ankefristen er tre måneder, og der skal betales et gebyr, som tilbagebetales, hvis skatteyderen får medhold ved Landsskatteretten.

Er du ikke tilfreds med Landsskatterettens afgørelse, kan der ankes til Landsretten. Ankefristen er også her tre måneder. Endelig kan Landsrettens dom indbringes for Højesteret.