Gammel-faq

Her kan du orientere dig om de vigtigste vilkår i Business Danmarks Lønsikring. Husk det er de fulde forsikringsbetingelser, som gælder!

Hvordan fungerer Business Danmark Lønsikring?

Lønsikringen fungerer som klippekort med 36 klip / forsikringsydelser som bliver udbetaling hvis du bliver ufrivillig arbejdsløs. Du kan højst få 12 klip / forsikringsydelser ad gangen, hvorefter du skal være i fast ansat arbejde mere end 16 timer ugentlig i mindst ni måneder, før du igen kan få forsikringsydelser udbetalt fra forsikringen.

Hvem kan tegne Business Danmark Lønsikring?

Du kan tegne en Business Danmark Lønsikring, hvis du:

 • er medlem af Business Danmarks fagforening
 • har fast bopæl i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne)
 • er mellem 18 og 60 år ved forsikringens startdato
 • har et dansk cpr-nummer
 • har været fastansat som lønmodtager i mere end 16 timer om ugen de seneste 9 måneder og ikke er selvstændig, vikar eller ansat i flexjob
 • ikke har, eller burde have kendskab til kommende ufrivillig arbejdsløshed

Har du en lignende forsikring i et andet forsikringsselskab, kan du overføre din anciennitet.  Med lignende forsikring menes samme ydelse, selvrisikoperiode og udbetalingsperiode.

Hvordan er du stillet, hvis du er selvstændig?

Selvstændige erhvervsdrivende er ikke omfattet af forsikringsbetingelserne. Du er selvstændig hvis du gennem din ejerandel, aktionæraftale eller lign. har mulighed for at udøve bestemmende indflydelse over beslutninger i det selskab, hvori du er ansat.

Hvornår starter forsikringen?

Forsikringens startdato er d. 1. i førstkommende måned efter tegningen, medmindre du anmoder om en senere startdato. Forsikringsdækningen starter 9 måneder efter startdatoen. Du skal derfor betale præmie til forsikringen i 9 mdr. uden at modtage opsigelse eller få kendskab til din kommende opsigelse, før du kan få udbetalinger fra den.

Forsikringsdækning ved arbejdsløshed?

Du kan samlet højst forsikre 90 % af din hidtidige indkomst.

Forsikringen dækker ved ufrivillig arbejdsløs, når du:

 • er opsagt og ufrivilligt ledig
 • har været fastansat i mere end 16 timer om ugen de seneste ni måneder, inden du blev arbejdsløs
 • er tilmeldt dit lokale jobcenter og står til rådighed for arbejdsmarkedet
 • har modtaget din opsigelse, efter du har betalt præmie til forsikringen i mindst 180 dage.

Forsikringen dækker ikke, hvis arbejdsløsheden skyldes:

 • at du selv har sagt dit job op,
 • at du er blevet berettiget bortvist
 • graviditet, abort, fødsel, hiv, aids, krig, terrorhandlinger, diverse psykiske lidelser, stress, ryglidelser, alkohol- og narkotikamisbrug samt kriminelle handlinger

Forsikringsdækning ved uarbejdsdygtighed?

Forsikringen dækker ved uarbejdsdygtighed hvis du:

 • har erklæring fra lægen, som dokumenterer, at du er uarbejdsdygtig og under lægebehandling
 • de første symptomer på sygdommen er opstået senere end 30 dage efter startdatoen
 • du modtager sygedagpenge

Forsikringen dækker ikke, hvis uarbejdsdygtigheden skyldes:

 • en tidligere sygdom eller ulykke du har, eller burde have kendskab til
 • uarbejdsdygtighed der er opstået som en direkte eller indirekte følge af sygdom eller personskade, som du var, eller burde have været bekendt med før forsikringens tegning
 • hiv, aids, krig, terror, psykiske lidelser, stress, ryglidelser, alkohol- og narkotikamisbrug, radioaktiv stråling m.m.

Hidtidig indkomst?

Når der skal udbetales fra forsikringen, vil indkomsten, der ligger til grund for forsikringsdækningen, blive beregnet efter de til enhver tid gældende regler i arbejdsløshedsforsikringsloven.

Det er din indberettede løn til e-indkomstregisteret, som bestemmer grundlaget for 90% beregningen. Du kan benytte de 12 måneder med den højeste indkomst, i de seneste 24 måneder til beregning af hidtidig indkomst.

Hidtidig indkomst inkluderer fast løn, fri bil, fri telefon, provision så længe det figurerer på din lønseddel, og du svarer skat af det - dog skal du fratrække arbejdsmarkedsbidrag. Arbejdsgiverbetalt pension er ikke en del af bruttolønnen.

Sker der en ændring i din bruttoløn, bør du tilpasse forsikringsydelsen så den er passer til dine aktuelle lønforhold.

Skat?

Præmien til arbejdsløshedsdækningen udgør 95% af den samlede præmie og er fradragsberettiget. Vi indberetter præmien SKAT. Udbetalinger ved arbejdsløshed er skattepligtige.

Udbetalinger ved uarbejdsdygtighed udgør 50% af den valgte forsikringssum og er skattefrie.

Udbetaling?

Du kan modtage forsikringsydelser efter selvrisikoperioden og optjeningsperiodens udløb.

Selvrisikoperioden fremgår af forsikringspolicen. Efter din selvrisikoperiode på 30 dage kan du få penge fra forsikringen, når du har været arbejdsløs eller uarbejdsdygtig i sammenlagt 30 dage.

Får du nyt arbejde eller bliver rask efter 20 dage, får du altså ikke udbetaling fra forsikringen.

Midlertidigt arbejde

Du kan i udbetalingsperioden påtage dig midlertidigt arbejde i indtil 12 måneder ad gangen, mod forudgående godkendelse af forsikringsselskabet, uden at det betragtes som to ledighedsperioder.

Hvis du ønsker at forhøje eller nedsætte din forsikringssum?

Ved en forhøjelse af din forsikringssum, skal du betale til den nye forsikringsdækning i 9 måneder, før du kan få udbetalt et højere beløb ved arbejdsløshed.

Scenarier efter du har forhøjet din forsikringssum:

 • Du modtager din opsigelse, efter du har betalt den nye præmie i ni måneder:
  Du modtager den højere forsikringsudbetaling, når du bliver arbejdsløs.
 • Du modtager din opsigelse inden de ni måneder er gået, og opsigelsesperioden på jobbet udløber efter de ni måneder er gået:
  Du får den oprindelige lavere forsikringsudbetaling.
 • Du modtager din opsigelse inden de ni måneder er gået, og opsigelsesperioden på jobbet udløber inden de ni måneder:
  Du får den oprindelige lavere forsikringsudbetaling.

Bliver du uarbejdsdygtig kan du få udbetaling, efter du har betalt den forhøjede præmie i én måned.

Hvis du mister jobbet?

Bliver du fyret, skal du sende en skadesanmeldelse til forsikringsselskabet.

Har du fået udbetaling 12 forsikringsydelser, kan du ikke få udbetalinger igen, før du har været fast ansat i minimum 9 måneder.

Får du nyt arbejde, mens du får udbetaling fra forsikringen, men bliver fyret igen inden for 9 måneder, gælder perioden før og efter som én ledighedsperiode under forudsætning af, at der er flere udbetalinger tilbage. Der er ikke nogen ny selvrisikoperiode.

Jeg er opsagt og har ikke nået at betale til forsikringen i 9 måneder?

Er du blevet opsagt, inden du har betalt til forsikringen i ni måneder, kan du ikke få udbetalinger fra forsikringen i denne ledighedsperiode.

Jeg er blevet rask efter en periode, hvor jeg var uarbejdsdygtig?

Modtager du forsikringsydelser for uarbejdsdygtighed, og bliver raskmeldt, skal du melde det til forsikringsselskabet. Du vil herefter overgå til at få udbetalinger for arbejdsløshed, såfremt der er flere udbetalinger tilbage. Den samlede udbetalingsperiode tæller fra da du blev uarbejdsdygtig.

Jeg er blevet uarbejdsdygtig under ledighedsperiode?

Er du blevet uarbejdsdygtig under ledighedsperiode, skal du melde dette til forsikringsselskabet. Du vil herefter overgå til at få udbetalinger for uarbejdsdygtighed såfremt, der er nogle udbetalinger tilbage. Den samlede udbetalingsperiode tæller fra da du blev arbejdsløs.

Ferie

Ferie imellem to ansættelsesperioder gælder ikke som værende en del af dit ansættelsesforhold. Det er derfor en god idé at holde evt. restferie, inden ansættelsesforholdet slutter.

Du kan ikke få penge fra lønsikringen, når du holder ferie, fordi du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Din ferie afbryder optjeningsperioden af de i alt 30 ledige dage, der er en betingelse for at få penge fra lønsikringen.

Optællingen af de 30 dage fortsætter igen, når din ferie er afsluttet.

Holder du f.eks. 5 dages ferie efter 15 dages ledighed, kan du fortsætte med at tælle dage efter de 5 dages ferie. Men eftersom de fleste måneder er på 30 dage og en ny ansættelse typisk begynder den første dag i en måned, kan du risikere at de fem dages ferie kan få indflydelse på din optjening af 30 dages arbejdsløshed, så du ikke får udbetaling for din sidste ledighedsperiode indtil du påbegynder dit nye arbejde.

Graviditet og barsel?

Er du gravid og går på barsel, kan du stadig opretholde din forsikring, men kun såfremt du er i et fast ansættelsesforhold under barslen.

Er du fyldt 50 år?

Forsikringspræmien vil stige med 10% og din forsikringsperiode nedsættes til ni måneder, når du fylder 50 år.

Er du fyldt 60 år?

Forsikringspræmien vil stige med 25% og din forsikringsperiode nedsættes til seks måneder, når du fylder 60 år.

Business Danmark Lønsikring dækker op til den måned hvori du fylder 65 år.

Er du medlem af Business Danmarks Fagforening?

For at tegne Lønsikring skal du være medlem af Business Danmarks Fagforening. Det er ikke nok kun at være medlem af A-kassen.

Du skal ikke godkendes af A-kassen, før du kan få udbetalinger fra forsikringen, men du skal være tilmeldt dit lokale jobcenter og stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Er du ikke er medlem af A-kassen, får du ikke arbejdsløshedsdagpenge i tilfælde af arbejdsløshed. Uden et medlemskab i en A-kasse bliver du nødt til at forsikre en større del af din løn, for at modtage det samme beløb, som hvis du er medlem af en A-kasse.