Retshjælp

Business Danmark yder juridisk hjælp og socialrådgiverbistand i spørgsmål, der vedrører medlemmernes ansættelsesretlige forhold, herunder arbejdsskader. Business Danmark yder kun bistand i sager, der med Business Danmarks medvirken kan afgøres ved direkte forhandling med arbejdsgiver eller dennes organisation/rådgiver. Der ydes ikke bistand i spørgsmål, der i.h.t. aftale eller overenskomst skal afgøres ved fagretlig behandling eller forhandling mellem overenskomstparterne.

Business Danmark kan kun føre sager, som i første instans skal afgøres ved dansk domstol. Dog kan der efter en konkret vurdering i særlige tilfælde føres sager, der ifølge en kontraktretlig forpligtelse skal behandles ved en dansk voldgiftsret.

Retshjælpen kan kun benyttes af medlemmer af Business Danmark og gives kun i sager, der er opstået efter indmeldelsen i Business Danmark.

Business Danmark vurderer efter et forsvarligt fagligt skøn, om der er rimelig anledning til at påtage sig sagen, og om der er rimelig udsigt til et positivt resultat for medlemmet.

Business Danmark kan, hvor det drejer sig om sager af principiel art, eller det drejer sig om at værne hele standens retlige stilling, føre sager henvist fra ikke-medlemmer.

For sager, der behandles af Business Danmarks advokater, eventuelt som egentlige retssager, gælder følgende med hensyn til honorarer og omkostninger: I de tilfælde, hvor Business Danmark påtager sig at føre sagen, er det uden udgifter for medlemmet uanset sagens udfald. Det gælder også omkostninger til modparten. Skadeserstatninger, bøder eller beløb, som ved retssag eller i forbindelse med et forlig tilfalder modparten, udredes dog af medlemmet.

Omkostninger afholdt af Business Danmark, som modparten tilpligtes at betale i forbindelse med en retssag eller et forlig, tilfalder Business Danmark.

Medlemmer, der benytter retshjælpen, er forpligtet til at give udtømmende og sandfærdige oplysninger, om nødvendigt skriftligt. Skulle det vise sig, at oplysninger mod bedre vidende er fortiet, må vedkommende selv bære alle med sagen forbundne omkostninger, ligesom Business Danmark er berettiget til straks at udtræde af sagen.

Udebliver et medlem fra retsmøder eller andre møder, der af Business Danmark skønnes nødvendige for sagens førelse, afsluttes sagen, og de påløbne omkostninger skal betales af medlemmet. Business Danmark påtager sig kun sager, der er anmeldt umiddelbart efter deres opståen og senest 2 måneder efter.

Retshjælpen dækker ikke udgifter til privat antaget advokat eller anden rådgiver, og Business Danmark kan ikke påtage sig sager, hvor sagen har været overgivet til eller er overgivet til privat antaget advokat eller anden rådgiver.

Hvis dokumenter, korrespondance eller andet materiale foreligger på et fremmed sprog, påhviler det medlemmet om fornødent efter retshjælpens skøn at afholde udgiften til oversættelse til dansk.

Hvis der tilbydes et efter Business Danmarks skøn rimeligt forlig i en sag, og medlemmet ikke ønsker at tiltræde dette forlig, er foreningen berettiget til at udtræde af sagen eller gøre fortsat medvirken i sagen betinget af, at vedkommende medlem helt eller delvis betaler omkostningerne. Business Danmark er endvidere berettiget til at afvise eller afslutte sin medvirken i en sag, hvis sagen efter foreningens skøn ikke kan vindes eller gennemføres med et rimeligt resultat for medlemmet set i forhold til omkostningerne ved at føre sagen. Det samme gælder, hvis sagens størrelse ikke står i rimeligt forhold til omkostningerne ved at føre sagen.

Hvis et medlem melder sig ud af foreningen, mens en sag verserer, er Business Danmark berettiget til at udtræde af sagen. Det kan dog besluttes at fortsætte sagen, hvis udmeldelsen skyldes, at vedkommende ikke længere kan være medlem af foreningen som følge af jobskifte, eller medlemskabet ophører på grund af alder eller død.

Der gives ikke bistand i inkassosager, straffesager, færdselssager og injurie-sager.