Tillidshverv i virksomheder

Muligheden for medarbejderindflydelse på en dansk arbejdsplads i form af tillidshverv i virksomheden er begrænset og hovedsageligt reguleret af kollektive overenskomster. Er du ansat i en virksomhed uden overenskomst, er din mulighed for deltagelse i tillidshverv derfor begrænset til de tilfælde, hvor der er lavet en særlig aftale med din arbejdsgiver om dette eller, hvor særlig lovgivning gælder.

Formålet med tillidshverv er at sikre, at du har mulighed for at repræsentere virksomhedens medarbejdere og dermed sikre den nødvendige kommunikation mellem din arbejdsgiver og medarbejderne i virksomheden.

De forskellige former for tillidshverv i virksomheder er som tillidsrepræsentant, i samarbejdsudvalg/virksomhedsråd, som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem eller som arbejdsmiljørepræsentant. Hver form vil blive uddybet i det følgende.

Tillidsrepræsentant

En tillidsrepræsentant er en medarbejder, der har indflydelse på de daglige ledelsesbeslutninger på lokalt plan og derfor er talsmand for de øvrige medarbejdere på arbejdspladsen. Grundlaget for tillidsmandsordningen er fortsat kun de kollektive overenskomster.

Det er dog tilladt for virksomhedens medarbejdere at udpege en talsmand, der repræsenterer medarbejderne overfor ledelsen. Business Danmark anbefaler, at en sådan ordnings rammer aftales nærmere med ledelsen. Den pågældende talsmand rådes ligeledes til at kontakte Business Danmark med henblik på bistand i forbindelse med tillidshvervets opstart.

En tillidsmand vil efter de kollektive overenskomster være undergivet en udvidet beskyttelse mod afskedigelse.

Business Danmark anbefaler, at der ved etablering af en tillidsmandsordning aftales samme udvidede beskyttelse mod afskedigelse. Hos Business Danmark kan du få forslag til kontrakttillæg vedrørende tillidshverv.

Business Danmark vil gerne orienteres, hvis du vælges som tillidsrepræsentant.

Samarbejdsudvalg/virksomhedsråd

Det er endvidere almindeligt, at der ved områder med en kollektiv overenskomst oprettes samarbejdsudvalg. Formålet hermed er at etablere organer for diskussion af lokale problemer. Retten til etablering af samarbejdsudvalg er ikke reguleret i den individuelle lovgivning, men ses for eksempel på områder dækket at LO og DA. Dette er dog ikke til hinder for, at der på den enkelte virksomhed etableres et sådan udvalg.

Samarbejdsudvalget har sædvanligvis ikke besluttende myndighed men inddrages i tilrettelæggelse af principperne for de lokale arbejds- og velfærdsnormer og i virksomhedens personalepolitik. Et samarbejdsudvalg giver dermed medarbejderne en god mulighed for at få indsigt i virksomhedens ledelse. Samarbejdsudvalgets arbejde er af mere generel karakter og udvalget vil kun sjældent blive inddraget i behandlingen af konkrete medarbejdersager.

Ved udformninger af principper forudsættes normalt, at begge parter er forpligtet til at tilstræbe enighed og sikre gennemførelse af det aftalte. Virksomheden skal løbende orientere udvalget om virksomhedens økonomiske situation og fremtidsudsigter, herunder beskæftigelsesforhold samt større omlægninger og ændringer i virksomheden. Omvendt er medarbejderen forpligtet til at informere virksomheden om forhold på arbejdspladsen, der har betydning for arbejdsklimaet.

I forbindelse med etablering af et samarbejdsudvalg anbefales det, at medarbejderne i udvalget sikres samme udvidede afskedigelsesbeskyttelse som en tillidsrepræsentant.

Hvor der ikke er basis for oprettelse af et samarbejdsudvalg anbefales det, at der jævnligt afholdes orienteringsmøder.

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Siden 70’erne har der i lovgivningen været regler, som sikrer medarbejderrepræsentation i bestyrelsen for aktieselskaber og anpartselskaber. Selskaberne har en bestyrelse og en direktion.

De mest betydningsfulde beslutninger kan almindeligvis ikke træffes af den daglige ledelse og dermed direktionen uden bemyndigelse fra bestyrelsen.

Virksomheder med mere end 35 medarbejdere har efter de gældende regler ret til at vælge et antal medlemmer af bestyrelsen.

De valgte medarbejderrepræsentanter deltager i bestyrelsens almindelige arbejde på lige vilkår med de øvrige bestyrelsesmedlemmer og har derved adgang til samme informationer som resten af bestyrelsen. Medarbejderrepræsentanterne er derfor underlagt tilsvarende ansvar og tavshedspligt.  Repræsentanterne er dog inhabile i beslutninger om arbejdskonflikter, lønforhandlinger mm.

De valgte repræsentanter er omfattet af samme udvidede beskyttelse mod afskedigelse som tillidsrepræsentanter.

Arbejdsmiljørepræsentant

Reglerne om en arbejdsplads sikkerhedsforhold er reguleret af arbejdsmiljøloven. Ifølge denne er det arbejdsgiverens ansvar at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Loven indeholder blandt andet forskrifter om beskyttelse mod ulykkes- og sundhedsrisici, hvorfor kendskab til loven er af stor betydning for medarbejderne.

Et af hovedformålene med loven er at sikre, at sikkerheds- og sundhedsspørgsmål så vidt muligt løses internt i virksomheden.

I alle virksomheder skal arbejdsmiljøarbejdet afdækkes og problemer løses og forebygges gennem samarbejde mellem arbejdsgiveren, arbejdslederne og de øvrige ansatte.

Arbejdsgiveren er forpligtet til at opbygge en arbejdsmiljøorganisation sammen med medarbejderne, hvis der er 10 eller flere ansatte. Arbejdsmiljøorganisationen består af de medarbejdervalgte repræsentanter, arbejdsledere udpeget af ledelsen og arbejdsgiver eller repræsentanter for denne. Arbejdsmiljøorganisationen varetager både de daglige og de overordnede opgaver vedrørende sikkerheden og sundheden i virksomheden. Arbejdsmiljøorganisationen sammensættes på forskellig måde, alt efter hvor mange medarbejdere, der er ansat.

Arbejdsmiljørepræsentanten har krav på en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse på 3 dage og supplerende uddannelse herefter hvert år. Arbejdsgiveren skal sikre, at repræsentanten får den fornødne tid til at varetage sine forpligtelser og har adgang til de nødvendige kurser.

Arbejdsmiljørepræsentanten er undergivet samme udvidede beskyttelse mod afskedigelse som tillidsrepræsentanten.

Nærmere information kan blandt andet findes på www.at.dk

Business Danmark vil gerne orienteres, hvis du vælges som arbejdsmiljørepræsentant.

 


Denne info/vejledning kan ikke erstatte konkret juridisk rådgivning.