Tillæg til ansættelsesbevis vedrørende tillidshverv

Tillæg til Ansættelsesbevis vedrørende tillidshverv

Der attesteres herved, at
Arbejdsgiver:
_______________________________________________________

Adresse:
_______________________________________________________

CVR.Nr.
_______________________________________________________

Anerkender at:

Navn :
_______________________________________________________

Adresse:
_______________________________________________________

Stilling:
_______________________________________________________

Cpr.nr.
_______________________________________________________

er valgt som (sæt x):

Tillidsrepræsentant:
eller
Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsgiveren anerkender herved, at den tillidsvalgte alene kan afskediges, når der foreligger tvingende årsager hertil. For så vidt der ikke foreligger tvingende årsager, tilkommer der den tillidsvalgte en godtgørelse.

Arbejdsgiver forpligter sig til at sikre, at den tillidsvalgte får den fornødne tid til at
varetage sine forpligtigelser i arbejdet som tillidsvalgt uden afkortning i lønnen, samt at den tillidsvalgte får mulighed for at erhverve viden og uddannelse i sikkerhedsmæssige spørgsmål i henhold til Arbejdsmiljøloven § 9.

Det aftales samtidig at tillids- / arbejdsmiljørepræsentanten i tilfælde af afskedigelse får udbetalt en særlig godtgørelse svarende til 2 måneders løn.
Tvister om nærværende aftale afgøres ved de ordinære domstole.

 

Dato / underskrift arbejdsgiver

_______________________________________________________

Dato / underskrift arbejdstager

_______________________________________________________