Skat

Privatkørsel i firmabil

Privatkørsel i firmabil beskattes med 25 procent af den del af bilens værdi, der er på 300.000 kr. eller derunder - dog mindst af 160.000 kr. og 20 procent af resten. Yderligere skal der betales et miljøtillæg. Beskatning sker med 1/12 pr. måned. (Samme beløb fratrækkes netto-lønnen).

Beregning af bilens værdi
For nye vogne og vogne, som på anskaffelsestidspunktet er højst tre år gamle, sættes værdien til nyvognsprisen. Det gælder kun i det indkomstår, hvor vognen er indregistreret første gang og de to efterfølgende år. I det fjerde og følgende indkomstår nedsættes værdien til 75 procent.

Nyvognsprisen er vognens faktiske fakturapris inkl. moms, registreringsafgift og leveringsomkostninger samt normalt tilbehør. Ved normalt tilbehør forstår man det tilbehør som almindeligvis forekommer i private vogne. Eftermonteret ekstraudstyr vil normalt ikke indgå i beregningsgrundlaget

Fra 1. januar 2013 er reglerne blevet ændret, så nedsættelsen til 75 procent først sker efter 36 måneder. Ændringen gælder også allerede indregistrerede vogne. Hvis man har en firmavogn indregistreret i december 2010, vil man derfor ikke få nedsat beregningsgrundlaget til 75 procent af nyvognsprisen med virkning fra januar 2013, men først med virkning fra december 2013.

For brugte vogne, der er anskaffet mere end tre år efter første indregistrering, skal man anvende købsprisen samt eventuelle leverings-og istandsættelsesudgifter som grundlag for beregningen, dog som minimum 160.000 kr.

Der skal endvidere betales arbejdsmarkedsbidrag (8%) af værdi af fri vogn og det har ingen betydning for skatten, hvor meget man anvender vognen.

Fra indkomståret 2010 medregnes til det skattepligtige beløb et miljøtillæg. Miljøtillægget er enten den årlige ejerafgift eller den årlige vægtafgift.

Uanset om det er en dansk eller udenlandsk arbejdsgiver, der stiller bil til rådighed for en ansat i Danmark, skal den skattemæssige værdi af bilen opgøres på samme måde. Dette gælder også selvom bilen er indregistreret på udenlandske nummerplader, idet danske afgifter indgår i beregningsgrundlaget for den skattemæssige værdi.

En udenlandsk arbejdsgiver kan i øvrigt undlade at betale dansk registreringsafgift af bilen, såfremt han har hjemsted eller fast forretningssted i et andet EU/EØS-land, og der er tale om et reelt ansættelsesforhold hos den udenlandske arbejdsgiver. Endvidere skal bilen enten højest køre i 183 dage i en 12 måneders periode i Danmark, eller have kørt flere erhvervsmæssige kilometer i udlandet end den samlede erhvervsmæssige og private kørsel i Danmark i en 12 måneders periode.

Miljøtillægget er på samme størrelse som den årlige ejerafgift.  Er vognen ikke omfattet af reglerne om ejerafgift, anvendes vægtafgiften. Det betyder altså, at hvis du i 2012 stiller en fri vogn til rådighed, hvor ejerafgiften er på 5.000 kr., så er miljøtillægget også på 5.000 kr. Fra og med 2013 stiger miljøtillægget med 50 procent. Dermed vil miljøtillægget for den samme vogn være 7.500 kr. i 2013. Dette gælder også i 2017.

Undtagelse
Udligningstillægget på dieselbiler og eventuelt privatbenyttelsestillæg skal ikke medregnes. Disse to poster fremgår af opkrævningen, så du nemt kan trække dem fra.

Eksempel
Vognen er fire år, når medarbejderen får den stillet til rådighed. Dens markedsmæssige værdi er 100.000 kr. Dens værdi beregnes dog som minimum 160.000 kr. Miljøtillægget er på 5.000 kr. 

Vognens værdi:
160.000 kr. (som er minimum)

Miljøtillæg stiger med 50% fra 2013
5.000 kr. (7.500 kr. fra 2013)

Skat af 25% af værdien:
0,25x160.000 = 40.000 kr.

Hertil lægges miljøtillægget på 5.000 kr.
40.000 kr. + 5.000 kr. = 45.000 kr.

Medarbejderen skal altså beskattes af 45.000 kr. Hvor meget det præcis betyder i kroner og øre, afhænger af medarbejderens skatteprocent.  Beløbet 45.000 kr. vil indgå i rubrikken for lønindkomst på medarbejderens årsopgørelse.

Hvis den ansatte kun har fri vogn en del af året
Medarbejderen skal kun beskattes af et forholdsmæssigt beløb svarende til det antal måneder, medarbejderen har vognen til rådighed. Der rundes op til hele måneder.

Egenbetaling
Der kan aftales egenbetaling. Beløbet trækkes i nettolønnen og modregnes i beskatningen af firmabilen. Derved bliver beskatningen reduceret.

Intet fradrag
Der er ikke hjemmel til fradrag for kørsel mellem arbejde og hjem.

Ferie i udlandet
Skal den ansatte selv betale benzinen ved ferie i udlandet, kan der indgås aftale med arbejdsgiveren om, at arbejdsgiveren bogfører udgifterne efter bilag som udgift. Beløbet udbetales ikke, men modregnes som egenbetaling i værdi af fri bil.

Ingen beskatning
For at undgå beskatning, skal følgende betingelser være opfyldt:

 1. Der er indgået skriftlig aftale med firmaet om ikke at bruge bilen privat.
 2. Der føres nøjagtig kørebog.
 3. Kørsel til firmaet eller dets afdelinger højst én dag om ugen.
 4. Der ejes en rimelig privatbil.

Dagsbevis til privat kørsel i gulpladebil
Et dagsbevis giver dig lov til at køre privat i en gulpladebil med en totalvægt på op til 4 ton, selvom bilen er registreret til ”erhvervsmæssig godstransport” og normalt ikke må bruges til privat kørsel. Alle kan købe et dagsbevis, når de har ejerens/lejerens tilladelse til at køre privat i bilen.

 • Hvert dagsbevis gælder i ét døgn fra kl. 00.00 til 23.59
 • Der kan højst købes 20 dagsbeviser til hver bil i et kalenderår (1. januar til 31. december)
 • Du skal købe dagsbeviset mindst 1 time før, du begynder at køre privat i bilen
 • Dagsbeviset skal medbringes i bilen. Print din kvittering eller medbring den elektronisk (f.eks. på e-mail). Det er dit ansvar at kvitteringen kan læses.

Kørsel i egen bil

Ligningsrådets satser
Ligningsrådets satser er for 2023 3,73 kr. pr. kørt kilometer for de første 20.000 km. og 2,19 kr. pr. kørt kilometer ud over de 20.000 km. i kalenderåret.

Biltilskud
Ydes biltilskud, beskattes det fuldt ud.

Eget fradrag
Betaler firmaet intet til egen bil, og har man kun én arbejdsgiver, kan kørsel kun fratrækkes i selvangivelsen under ligningsmæssige fradrag med satserne for kørsel mellem arbejde og hjem.

Satser pr. dag for 2023:

 • 0 km - 24 km                                  0,00 kr.
 • 25 km - 120 km                              2,19 kr.                  
 • over 120 km                                   0,98 kr.

For passage af Storebælt kan der derudover fratrækkes 110 kr. pr. passage og for passage over Øresund 50 kr. pr. passage.

Fradrag i egen indkomst
Lønmodtagere med kundeopsøgende aktiviteter og befordring, der vedrører flere arbejdsgivere på én gang, kan anvende Ligningsrådets satser til opgørelse af fradrag i den personlige indkomst.

Det samme gælder for selvstændige erhvervsdrivende og honorarlønnede med kundeopsøgende aktiviteter.

Øvrige personalegoder

Bagatelgrænsen
Siden 1. januar 1997 beskattes goder, som arbejdsgiveren har ydet den ansatte af hensyn til arbejdet kun, hvis værdien for 2017 overstiger 5.900 kr. pr. kalenderår. Hvis godernes samlede værdi overstiger de 5.900 kr. beskattes hele værdien. For 2018 er grænsen 5.800 kr.

Eksempler på personalegode

 • Vaccination af medarbejderne.
 • Gratis mad- og drikkevarer i særlige tilfælde, f.eks. ved overarbejde.
 • Fri avis til brug for arbejdet.
 • Ferie under eller i forlængelse af en tjenesterejse, f.eks. når det medfører en besparelse for medarbejderen.
 • Et (delvis) arbejdsgiverbetalt kørekort, der skal bruges som led i arbejdets udførelse.
 • Frikort til offentlig befordring, som er ydet af hensyn til erhvervsmæssig befordring.
 • Enkeltstående opkald til hjemmet fra en mobiltelefon, som er stillet til rådighed under en tjenesterejse.
 • Kreditkort.
 • Beklædning, som er ønsket af arbejdsgiveren, eventuelt med arbejdsgiverens logo.

Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse

Særlig beskatning
Arbejdsmarkedsbidrag på otte procent af hele beløbet fragår inden beregning af det skattepligtige beløb.

Indkomstskat betales af det beløb der overstiger 8.000 kr. pr. kalenderår.

Den skattepligtige del af en fratrædelsesgodtgørelse kan af arbejdsgiveren indbetales uden beskatning på såvel en pensionsordning med løbende udbetaling samt på rate- og kapitalpension.

B-skat
B-skat opkræves i ti månedlige rater (undtagen juni og december) med sidste rettidige betalingsdag den 20. i måneden.

Værdi af fri telefon
Fra 1. januar 2012 blev beskatning af fri telefon, pc’er og internet genindført. Det var med udgangspunkt i de regler, som var gældende før 1. januar 2010, hvor man indførte multimediebeskatningen.

Fri telefon beskattes med 3.000 kr. pr. år for 2021. Der gives dog nedsættelse på 25% for ægtefæller (eller registrerede partnere), såfremt begge har fri telefon.

Det er ikke muligt at fratrække egne udgifter til telefon i den skattepligtige værdi. Egenbetaling til arbejdsgiveren kan heller ikke fratrækkes.

Rejseudgifter

Diætsatser m/overnatning – rejseudgifter
Arbejdsgiver kan under visse betingelser udbetale skattefri godtgørelse for rejseudgifter til ansatte, der som led i arbejdet foretager rejser. Udgifter som arbejdsgiver dækker ved udlæg efter regning er skattefri for den ansatte. Det kan også aftales, at der sker udbetaling med skattefri standardsatser uden hensyn til de faktiske udgifter.

Dækker arbejdsgiver ingen rejseudgifter, kan den ansatte som et ligningsmæssigt fradrag fratrække udgifterne. Dette kan uden dokumentation ske med nedenfor nævnte standardsatser.

  2023
Logi 238,00 kr.
Fortæring pr. døgn 555,00 kr.
Værdi af morgenmad betalt af firmaet 83,25 kr.
Værdi af frokost 166,50 kr.
Værdi af aftensmad 166,50 kr.
Tilsluttende rejsedag pr. time 23,13 kr.

Alle kostudgifter mv. på rejsen kan enten dækkes ved en skattefri kostgodtgørelse eller alle udgifter til kost på rejsen kan i stedet dækkes som udlæg efter regning. Godtgøres alle udgifter efter regning både ved rejse i ind- og udland, kan der derudover skattefrit udbetales - eller fratrækkes i selvangivelsen - 25 procent af standardsatsen på 555 kr. (altså 138,75 kr.), inkl. 23,13 kr. pr. time for tilsluttende rejsedag. Dette kan ikke foretages såfremt arbejdsgiveren udbetaler diæter.

Udgifter i forbindelse med udlandsrejser godtgøres enten efter regning eller med 555 kr. pr. døgn.

Det skal bemærkes, at der ikke kan udbetales skattefri rejsegodtgørelser for rejser under 24 timer og heller ikke for rejser uden overnatning. Den ansattes udgifter under sådanne rejser kan kun godtgøres skattefrit som udlæg efter regning.

Logi – enten efter regning eller:           238,00 kr.

Når loftet for 2023, som er 30.500 kr. for fradrag med standardsatserne, er nået, kan den ansatte stadig få udbetalt skattefri rejsegodtgørelse i resten af året. Der er ingen loft for udbetaling af skattefri godtgørelse.

Loftet over rejsefradrag
Loftet over fradraget for rejseudgifter er kr. til 30.500 kr. pr. indkomstår.

Fradrag for eksportsælgere
Hvis den ansatte har haft et uafbrudt ophold i udlandet i 100 dage inden for et kalenderår, kan der uden dokumentation, udover de normale godtgørelsesbeløb, fratrækkes et beløb til dækning af andre merudgifter ved arbejde i Vesteuropa samt Færøerne og Grønland på 55 kr. pr. døgn.

Ved arbejde uden for Vesteuropa 140 kr. pr. døgn.


Denne info/vejledning kan ikke erstatte konkret juridisk rådgivning.