Provision

Mange sælgeres løn er afhængig af salgets størrelse, fordi lønnen beregnes pr. solgt enhed eller som en procentdel af det samlede salg.

Der findes ingen officiel definition på begrebet „provision“, men en kort definition er: ”Vederlag som er afhængig af salgets størrelse”.

I Lov om handelsagenter og handelsrejsende findes bestemmelser, som regulerer provisionsspørgsmål. Disse bestemmelser for ansatte sælgere anvendes imidlertid kun, hvor andet ikke er udtrykkelig aftalt eller følger af handelsbrug eller anden sædvane.

Det er derfor vigtigt, at der formuleres en klar og utvetydig skriftlig aftale om provisionen, fordi Lov om handelsagenter og handelsrejsende ikke tager stilling til alle spørgsmål.

Business Danmark har udarbejdet et forslag til provisionsaftale, som findes på businessdanmark.dk under Juridisk service. Forslaget følger de fravigelige regler i loven.

Provision af hvad?

Parterne skal tage stilling til, om provisionen skal beregnes med et bestemt beløb pr. solgt styk, eller om provisionen skal beregnes i forhold til salgets størrelse.

At fastsætte et bestemt beløb pr. solgt styk er uproblematisk, hvorimod det er væsentlig mere problematisk at definere salget.

Det mest almindelige er, at sælgerens provision beregnes af omsætningen - forstået som det fakturerede salg inden for en given periode.

Imidlertid ses provisionen ofte beregnet i forhold til firmaets bruttoavance, der er omsætningen med fradrag af vareforbrug eller beregnet af dækningsbidraget, der er firmaets bruttoavance med fradrag af øvrige variable omkostninger (f.eks. løn). Eller det kan beregnes af markedsføringsbidraget, som er dækningsbidraget med fradrag af salgsfremmende omkostninger (f.eks. reklameudgifter).

Business Danmark anbefaler, at provisionen sættes i forhold til omsætningen, fordi de øvrige beregningsmetoder er forbundet med usikkerhed og ikke er motiverende for sælgeren, fordi det gør det svært at overskue, hvad der tjenes ved en konkret handel.

Område

Det er også væsentligt at fastslå inden for hvilket geografisk område og hvilken kundegruppe, sælgeren skal operere.

Spørgsmålet giver normalt ikke anledning til problemer, men det frarådes at indgå aftaler, hvor området ikke er defineret. Er et bestemt område aftalt, vil sælgeren være berettiget til alt salg inden for området, medmindre andet er aftalt.

Forskud

Provision udbetales først nogen tid efter, den er optjent. Ordren skal normalt faktureres, før provisionen beregnes. Afregning af provisionen sker oftest en måned efter faktureringstidspunktet. Derfor aftaler parterne undertiden, at sælgeren skal have et a’conto beløb. Det forudsætter, at provisionskontoen opgøres med faste mellemrum, f.eks. månedligt, kvartalsvis eller halvårligt, hvor der sker en efteregulering.

Det er typisk og specielt ved begyndelsen af et ansættelsesforhold, at der er behov for en a’conto udbetaling. Det anbefales, at der alene udbetales a’conto i begyndelsen af ansættelsesforholdet.

Provision og sygdom

Langt de fleste sælgere er funktionærer. For dem gælder det, at der skal udbetales fuld løn under sygdom. Det betyder, at sælgeren provisionsmæssigt skal stilles, som om den pågældende ikke havde været syg. Sælgeren skal altså kompenseres for mistet provisionsindtjening. I praksis sker det oftest ved, at arbejdsgiveren beregner en gennemsnitlig provision til sælgeren.

Provision og opsigelse

Arbejdsgiveren ønsker ofte at fritage sælgeren for tjeneste i en opsigelsesperiode. Er sælgeren delvis provisionslønnet, skal sælgeren kompenseres for mistet provision i den arbejdsfri periode. Provisionen vil ofte blive beregnet som et gennemsnit af de sidste tolv måneders provisionsindtjening. Det skal i den forbindelse bemærkes, at det, der skal kompenseres for, er mistet provisionsoptjening. Det betyder, at udover gennemsnitsprovision i den arbejdsfri periode, skal sælgeren have provision for de ordrer, som var optaget, da sælgeren blev fritstillet.

Provision og feriepenge

Den provisionslønnede sælger, der mister provision under ferieafholdelsen, og som ikke kan tilrettelægge arbejdet således, at provision ikke mistes under ferien, skal have feriegodtgørelse af den provision, der er optjent i ferieåret (fra 1. september til 30. august året efter).

Det anbefales, at parterne på forhånd aftaler, at sælgeren får feriegodtgørelse på 12,5 procent af optjent provision. Arbejdsgiveren kan så lade det indgå i sine kalkulationer over den samlede provisionsfastsættelse - og sælgeren kommer ikke i vanskeligheder med ferien.

Hvortil kommer, at sælgeren er berettiget til et ferietillæg på én procent af den ferieberettigede løn. Ferietillægget udbetales enten to gange om året henholdsvis med lønnen for maj måned og lønnen for august måned eller forholdsmæssigt, når der holdes ferie. 

Får den provisionslønnede også grundløn, er han ligeledes berettiget til, at grundlønnen betales under ferien.

Denne info/vejledning kan ikke erstatte konkret juridisk rådgivning.