Opsigelse og bortvisning

Efter funktionærlovens § 2 skal et opsigelsesvarsel gives så tidligt, at fratrædelsen kan ske med det varsel, som ansættelsesperioden berettiger til.

Opsigelsesvarsler

 • En måned, hvis du har været ansat i mindre end fem måneder.
 • Tre måneder, hvis du har været ansat i mindre end to år og ni måneder.
 • Fire måneder, hvis du har været ansat i mindre end fem år og otte måneder.
 • Fem måneder, hvis du har været ansat i mindre end otte år og syv måneder.
 • Seks måneder, hvis du har været ansat i mere end otte år og syv måneder.

Hvis funktionæren selv siger op, skal det ske med en måneds varsel til ophør ved en måneds udgang.

De første tre måneder af ansættelsen kan aftales som prøvetid med gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage. Er prøvetiden uden varsel, kan funktionæren forlade arbejdspladsen med én dags varsel, mens arbejdsgiveren skal varsle opsigelsen med mindst 14 dage.

Ved beregning af anciennitet medregnes elevtid, prøvetid og eventuel vikartjeneste, men kun for den periode, hvor lønmodtageren har været funktionæransat i virksomheden.

Fratrædelsesgodtgørelse

Ved opsigelse fra arbejdsgiverens side skal arbejdsgiveren efter funktionærlovens § 2a betale en fratrædelsesgodtgørelse på én måneds løn, hvis funktionæren har været ansat i mindst 12 år, mens funktionæren efter 17 års ansættelse er berettiget til tre måneders løn i fratrædelsesgodtgørelse.

Ved beregning af anciennitet medregnes kun den beskæftigelse, der er omfattet af funktionærloven.

Har funktionæren været ansat i flere perioder i samme virksomhed, beregnes fratrædelsesgodtgørelsen i forhold til den sidste ansættelsesperiode, med mindre andet er aftalt. Det er ancienniteten på tidspunktet for varslets udløb, der afgør retten til fratrædelsesgodtgørelse. Den udbetales også, hvis funktionæren indgiver en kontraopsigelse i opsigelsesperioden efter arbejdsgiverens opsigelse.

Fratrædelsesgodtgørelsen omfatter løn, herunder provision, bonus og lign., værdi af fri bil og fri telefon samt arbejdsgiverens pensionsbidrag. Pensionsbidraget indgår som en del af fratrædelsesgodtgørelsen og skal derfor udbetales og ikke indbetales til pensionsordningen.

Beskatning af fratrædelsesgodtgørelse

 • De første 8.000 kr. af fratrædelsesgodtgørelsen er skattefri. Resten beskattes som almindelig a-indkomst.
 • Der beregnes ikke feriepenge af fratrædelsesgodtgørelsen.

Godtgørelse for usaglig opsigelse

Er en opsigelse ikke rimeligt begrundet (saglig) i funktionærens eller virksomhedens forhold, tilkendes funktionæren en godtgørelse. Det er dog en betingelse, at den ansatte har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i mindst et år på opsigelsestidspunktet.

Godtgørelsen fastsættes under hensyn til anciennitet og sagens øvrige omstændigheder. Er funktionæren ved opsigelsen fyldt 30 år, kan godtgørelsen udgøre indtil 3 måneders løn og har funktionæren været ansat i 10 eller 15 år kan godtgørelsen udgøre indtil henholdsvis 4 og 6 måneder løn. I henhold til retspraksis vil godtgørelsen ofte være på mellem en tredjedel og to tredjedele af de gældende maksimumbeløb.

Godtgørelsen fastsættes i forhold til månedslønnen inkl. fri telefon, fri bil og andre frynsegoder, der udbetales til funktionæren som led i dennes ansættelsesforhold. En godtgørelse for usaglig opsigelse beskattes som på samme måde som en fratrædelsesgodtgørelse.

Er du blevet fritstillet?

En fritstilling betyder, at du én gang for alle er blevet fritaget for at arbejde for virksomheden i opsigelsesperioden. (I modsætning til en suspension, hvor man fortsat skal stå til rådighed.)

Du er derimod fortsat berettiget til at modtage din sædvanlige løn – i hvert fald i de første 3 måneder efter fritstillingen. Som fritstillet kan du nemlig tage ansættelse i en anden virksomhed og på den måde oppebære dobbelt løn i de første tre fritstillingsmåneder.

Hvis fritstillingsperioden er på mere end 3 måneder, er du kun berettiget til løn for den sidste del af perioden, hvis du har lidt et løntab set i forhold til den samlede fritstillingsperiode.

Ansættelse i en anden virksomhed i fritstillingsperioden kræver dog, at der ikke er tale om en konkurrerende virksomhed. Det skyldes, at du i opsigelsesperioden er underlagt en almindelig loyalitetsforpligtelse, der bl.a. betyder, at du ikke må udøve konkurrerende virksomhed. Overtrædelse af loyalitetsforpligtelsen kan medføre bortvisning og erstatningsansvar.

Hvis du ønsker at tiltræde en ny stilling i en konkurrerende virksomhed i fritstillingsperioden, er du derfor nødt til at kontraopsige din gamle stilling.

Derudover skal du være opmærksom på, at en fritstilling indeholder et varsel til dig om, at du i opsigelsesperioden skal afholde ferie i videst muligt omfang. Afvikling af ferie i opsigelsesperioden kræver dog, at de almindelige varslingsregler i ferieloven er overholdt. Efter ferieloven skal restferie (2 uger + evt. feriefridage) varsles med én måned, og hovedferien (3 uger) skal varsles med tre måneder. Opnås nyt job i opsigelsesperioden, kan ferie ikke altid anses for holdt - kontakt os hvis du er berørt af dette.

Er du blevet suspenderet?

En suspension betyder, at du skal stå til rådighed for virksomheden i opsigelsesperioden. (I modsætning til en fritstilling, hvor man én gang for alle er blevet fritaget for at udføre sit arbejde.)

I suspensionsperioden kan virksomheden kræve, at du møder på arbejde med dags varsel, og det er derfor vigtigt, at der er klarhed over, hvordan virksomheden kan kontakte dig.

Hvis du får nyt job i suspensionsperioden, kan du oppebære dobbelt løn. Du skal blot sikre dig, at din nye arbejdsgiver skriftligt har bekræftet, at han er indforstået med, at du fortsat skal opfylde din forpligtelse til at stå til rådighed for din gamle arbejdsgiver.

I opsigelsesperioden er du underlagt en almindelig loyalitetsforpligtelse, som bl.a. betyder, at du ikke må udføre konkurrerende virksomhed. Overtrædelse af loyalitetsforpligtelsen kan medføre bortvisning og erstatningsansvar.

Hvis du ønsker at tiltræde en ny stilling i en konkurrerende virksomhed i suspensionsperioden, er du derfor nødt til at kontraopsige din gamle stilling.

Personalegode

Har funktionæren fri bil er det en afvejning af begge parters interesser, der afgør om bilen kan beholdes eller må afleveres mod betaling af kompensation svarende til den skattemæssige værdi.

Feriegodtgørelse

En funktionær, der fratræder sin stilling skal have en feriegodtgørelse på 12,5 procent af sin ferieberettigede løn (fast løn + provision). Feriegodtgørelse udbetales i stedet for de feriedage, du ikke har afholdt på fratrædelsestidspunktet.

Værdien af fri bil og fri telefon skal indgå i beregningen af feriepengene. Ved beregning af feriegodtgørelse ses bort fra den løn, der er udbetalt under din ferieafholdelse samt udbetalt ferietillæg.

Feriepengene skal indbetales af din arbejdsgiver senest den sidste dag du er ansat. Hvis feriepengene ikke indbetales, oplyser Feriekonto dette til dig. Feriekonto sender også en rykker til din arbejdsgiver.

Hvis din arbejdsgiver fortsat ikke betaler, så kontakt ham. Det kan være en forglemmelse.

Hvis pengene herefter fortsat ikke betales, så tag fat i Business Danmark. Vi hjælper meget gerne med at inddrive dine feriepenge.

Ledighed

Opsagte/ledige skal den første ledighedsdag tilmelde sig jobcentret – dette kan gøres elektronisk på www.jobnet.dk eller ved at henvende sig på det lokale Jobcenter.

Endvidere skal der udfyldes en ansøgning om dagpenge. Denne ligger elektronisk på Business Danmarks hjemmeside under Selvbetjeningen.

Der skal indsendes et dagpengekort til A-kassen en gang om måneden. Dagpengekortet finder man i Selvbetjeningen den næstsidste søndag i hver måned. Lønmodtagere, der ikke er selvforskyldt ledige har ret til dagpenge fra den fjerde ledighedsdag.

Godtgørelsen (G-dagene) er a-indkomst, og arbejdsgiveren skal trække a-skat. Der beregnes ikke am-bidrag, ATP eller feriepenge af G-dagene.

Arbejdsgiverens forpligtelse til at betale G-dage bortfalder:

 • Hvis der er fuld beskæftigelse.
 • Hvis der modtages sygedagpenge.
 • Hvis der afholdes ferie.
 • Hvis afskedigelsen væsentligst kan tilregnes medlemmet.
 • Hvis arbejdsgiveren er ude af stand til at betale på grund af konkurs.

Overskydende timer

Du skal være opmærksom på overskydende timer.

Har du i de foregående 13 uger  før tilmeldingen til Jobcentret arbejdet i mere, end hvad der svarer til 37 timer pr uge, overføres de overskydende timer og dagpenge udbetales først, når timerne er opbrugt/afspadseret. Man kan maksimalt få 5 ugers overskydende timer. Hvis arbejdstiden er ukontrollabel skal der ske omregning af lønnen via gældende omregningsfaktor.

Arbejdsgiver indberetter til e-indkomstregisteret om arbejdet er kontrollabelt eller ukontrollabelt. Perioder med fritstilling, ferie og sygdom tæller som 37 timer pr. uge. Hvis du får dobbeltløn i opsigelsesperioden fordi du har arbejdet samtidig med at du har været fritstillet, vil der skulle beregnes overskydende timer.

Selvforskyldt  ledig

Et medlem, der selv opsiger sin stilling, vil få 111 timers karantæne og er derfor ikke berettiget til at få dagpenge i de første 3 uger efter tilmelding til Jobcentret. Det anbefales derfor at alle, der ønsker at opsige deres stilling, forinden kontakter  A-kassen for at få afklaret , om arbejdsophøret kan anses for at være fyldestgørende begrundet i arbejdsløshedslovens forstand.  

Alle karantæner er effektive.  Det betyder, at de ikke kan afspadseres eller afvikles under f.eks. ferie eller sygdom.

Bortvisning

Bliver du bortvist, er det vigtigt, at du straks selv protesterer imod bortvisningen og/eller retter henvendelse til Business Danmark, så vi kan protestere. Ellers vil retssystemet gå ud fra, at du har accepteret bortvisningen.

Såfremt en funktionær væsentlig misligholder sit ansættelsesforhold, er arbejdsgiver berettiget til at bortvise funktionæren med øjeblikkelig virkning. Dette er også ensbetydende med, at arbejdsgiver er berettiget til at stoppe lønudbetalingen fra bortvisningstidspunktet. Bortvisningen er ofte knyttet til et bestemt forhold eller en bestemt episode.

Du bør også straks tilmelde dig Jobcentret. Tilmelding til Jobcentret er nødvendigt for at få dagpenge. Du kan søge om dagpenge selv om der er rejst sag mod arbejdsgiver. Dette kræver dog, at du udfylder en ansøgning om dagpenge, som du finder i Selvbetjeningen. Hvis du enes med Business Danmark om ikke at gøre noget ved bortvisningen, er du i a-kassesammenhæng selvforskyldt ledig. Det betyder tre ugers karantæne.

Uberettiget bortvisning

Hvis det vurderes, at der kan være tale om en uberettiget bortvisning og det besluttes, at der skal rejses krav mod arbejdsgiver, vil funktionærens tilgodehavende bestå i løn for den løbende måned samt erstatning for løn i opsigelsesperioden. Dette skyldes, at funktionæren betragtes som opsagt på bortvisningsdagen, med mindre opsigelsen har fundet sted forinden. Endvidere vil det blive pålagt arbejdsgiver at betale feriepenge til og med opsigelsesvarslets udløb.

Ferie

Det forventes, at funktionæren afvikler ferie i „bortvisningsperioden“. Det betyder, at restferie (de to uger) betragtes som afholdt, hvis der fra bortvisningen til udløbet af opsigelsesperioden er en periode på mindst en måned og to uger. Hovedferien (de tre uger) betragtes som afholdt, hvis der fra bortvisningsdagen til udløbet af opsigelsen er mindst tre måneder og tre uger.  Opnås nyt job i "opsigelsesperioden" kan ferie ikke altid anses for holdt - kontakt os hvis du er berørt af dette

Lån

Business Danmarks A-kasse yder under visse betingelser lån i en bortvisningssituation - dog først efter de tre ugers karantæne efter bortvisningen. Du kan låne, hvad der svarer til at få dagpenge. I så fald skal der underskrives en transporterklæring, hvor du giver A-kassen ret til at modregne de udbetalte dagpenge, såfremt der udbetales løn fra arbejdsgiver.

Dobbelt løn

En bortvisning er en definitiv afbrydelse af ansættelsesforholdet. Det betyder, at funktionæren kan påtage sig anden beskæftigelse – også i en konkurrerende virksomhed uden det påvirker kravet mod tidligere arbejdsgiver. 

Dog vil den tidligere arbejdsgiver aldrig være forpligtet til at betale erstatning for den eventuelt fjerde, femte eller sjette opsigelsesmåned fuldt ud, såfremt funktionæren, i perioden fra bortvisningsdagen til opsigelsesvarslets udløb, opnår anden beskæftigelse. Indtægt ved anden beskæftigelse i perioden fratrækkes krone for krone i det beløb, som din gamle arbejdsgiver ellers skulle have betalt for fjerde, femte eller sjette opsigelsesmåned. Som det fremgår, er der mulighed for dobbelt løn i en periode. Funktionæren bør dog være opmærksom på begrebet „overskydende timer“, der finder anvendelse, hvor der er tale om dobbeltløn for en periode.

Karriererådgivning

Som medlem af Business Danmark kan du få personlig sparring og rådgivning med focus på  at styrke din jobperformance og få inspiration til din karriere. Du får gode råd, konkrete metoder og redskaber til at gå den vej du drømmer om. Se mere her