Lønmodtagernes Garantifond

Lønmodtagernes Garantifond (LG) er en fond som dækker lønmodtageres løn og feriepenge, hvis en virksomhed går konkurs eller ophører i øvrigt.   

Om manglende løn

Hvis ikke du får din løn udbetalt som normalt, bør du straks kontakte Business Danmark. Det skyldes at du kan fortabe dine rettigheder, såfremt der ikke bliver reageret præcist og korrekt.

Kontakter du os, har vi mulighed for at sende et påkrav til virksomheden, hvor vi kræver betaling indenfor en kort frist. Betales der ikke inden fristens udløb, kan vi ophæve dit ansættelsesforhold, således at du ikke længere skal møde på arbejde og får frigjort din arbejdskraft til anden beskæftigelse. Du bevarer ved ophævelsen din ret til betaling af de løntilgodehavender du har samt dit krav på betaling af løn i opsigelsesperioden. (Du får således løn for en periode svarende til at arbejdsgiver har opsagt dig.)

Indtil dit ansættelsesforhold er formelt ophævet er det vigtigt at du fortsat passer dit arbejde. Uretmæssig bortgang kan i værste fald medføre bortvisning, og der er trods alt mulighed for at den manglende lønudbetaling kan forklares i en menneskelig eller teknisk fejl.

Henstand

Vælger du i stedet at give henstand med lønnen, bør det ikke ske for en længere periode  end to til tre måneder, idet du i givet fald risikerer at miste dit krav eller dele heraf i LG.

Henstand kan også få betydning i relation til a-kassen, så du bør kontakte din a-kasse inden du give henstand, idet dagpenge fra A-kassen beregnes ud fra udbetalt løn.

Udlæg

Hvis du under din ansættelse får vished om at din arbejdsgiver har økonomiske  vanskeligheder, skal du så vidt muligt se om du kan undgå at lægge ud for kørsel, fortæring og overnatning m.v., idet disse udlæg ikke kan betales via LG.

Få et forskud til dækning af disse udgifter, hvilket du i øvrigt som funktionær har krav på.

Jobcentret

Skulle du blive fritstillet i forbindelse med virksomhedens konkurs ( eller lukning), skal du straks melde dig ledig på jobcentret i din kommune. Du behøver ikke at fremmøde personligt man kan melde dig ledig på www.jobnet.dk. Du skal udfylde en ansøgning om dagpenge, som du finder elektronisk i Selvbetjeningen. Du skal ligeledes løbende fremsende dagpengekort digitalt.

Lån

Business Danmark yder rente- og afdragsfrit lån til vore medlemmer indtil der foreligger afregning fra LG.

Lån forudsætter at dit lønkrav anmeldes til LG med fuldmagt til Business Danmark.

Dette betyder at afregningen fra LG sendes til Business Danmark, der herefter afregner videre til dig fradraget dit eventuelle lån.  

Lån fra Business Danmark forudsætter i øvrigt at dit lønkrav ikke er genstand for tvist og kan opgøres klart og utvetydigt. Der ydes således lån dækkende fast løn og sædvanlig provision, men ikke for årsbonus, feriepenge etc.    

Det er en betingelse for lån, at du melder dig ledig på jobcentret.

Der kan ydes lån svarende til den månedsløn, som du vil modtage fra LG (dog max kr. 20.000,- pr. måned i 3 måneder.)

Ferie

LG forventer at du holder ferie i videst muligt omfang i fritstillingsperioden.

Det betyder at du anses for at have holdt to ugers ferie hvis der mindst er en måned og 2 uger fra fritstillingen til opsigelsens udløb og du anses for at holde yderligere 3 uger hvis der fra fritstillingen til opsigelsens udløb er mindst 3 måneder og 3 uger.

Udbetaling fra LG

LG vil i første omfang betale dig dit løntilgodehavende og op til tre måneders opsigelseserstatning. Disse beløb udbetales på én gang.

Udbetaling af en eventuel fjerde, femte eller sjette opsigelsesmåned vil først kunne ske efter udløbet af den samlede opsigelsesperiode og da kun fuldt ud, hvis du ikke i opsigelsesperioden som helhed har haft anden beskæftigelse. Indtjening fra ny beskæftigelse i hele opsigelsesperioden modregnes i det du ellers skulle have haft i måned fire, fem og seks. Eventuel fratrædelsesgodtgørelse udbetales først efter udløbet af opsigelsen.

Bemærk at der stilles krav om at du er tilmed jobcentret samt at det kan dokumenteres at du i hele opsigelseperioden har været aktivt jobsøgende.

Skat

LG anvende dine normale skatteoplysninger på dit løntilgodehavende, mens man trækker med ren trækprocent af din opsigelseserstatning samt af dine feriepengetilgodehavender. Der tilbageholdes herudover naturligvis Amb.

Skat og Amb godskrives af LG og skatten reguleres om ikke før så ved den efterfølgende årsopgørelse, hvor for meget betalt skat jo tilbagebetales af Skat.    

Den maksimale udbetaling fra LG udgør 160.000.- netto (efter skat) af løn, provision pension etc., hvorimod feriepenge ikke omfattet af denne maksimale udbetaling.  Det som du på grund af denne begrænsning ikke får afregnet, opretholder du som et krav i konkursboet.

Virksomhedsoverdragelse

Der vil ofte op til en konkurs være intense forhandlinger om videreførelse af virksomheden. Sælges virksomheden før konkursen, vil ansatte som er i arbejde på overdragelsestidspunktet ikke kunne anmelde krav til LG idet den nye erhverver indtræder i den overdragende virksomheds sted i relation til de ansatte og således må indfri eventuelle løntilgodehavender, indtræder i den optjente anciennitet, optjente ferierettigheder m.v.

Finder virksomhedsoverdragelsen derimod sted efter at konkursen er indtrådt, vil LG kunne betale løn og feriepenge frem til konkursen(dekretet), mens den nye virksomhed for de overtagne medarbejdere skal betale for tiden herefter.

De medarbejdere som ikke er en del af overdragelsen vil få betaling fra LG.

Bemærk dog at hvis du efter at være blevet opsagt og/eller fritstillet  af konkursboet tilbydes arbejde eller forhandler herom med nogen som vil opkøbe den konkursramte virksomhed helt eller delvist så kan du miste dit krav på erstatning fra LG. Man kan nemlig godt være omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven til eksempel hvor din ”nyansættelse” hos køberen af den konkursramte virksomhed følger meget hurtigt efter fritstillingen. I disse tilfælde skal du kontakte Business Danmark for konkret rådgivning så du ikke mister dit krav på løn og feriepenge.     


Denne info/vejledning kan ikke erstatte konkret juridisk rådgivning.