Forløbet af en retssag

Skal der indledes retssag?

Hvis henvendelser til en arbejdsgiver ikke fører til forlig eller en anden tilfredsstillende løsning på en given sag, vil sagen overgå til Business Danmarks advokater, der så vil vurdere, om der er grundlag for en egentlig retssag.

Før sagen indbringes for retten, gennemgår og vurderer Business Danmarks advokater sagen. Det kan derfor være nødvendigt at indhente yderligere oplysninger og beviser. Måske skal sagen også drøftes mellem medlemmet og en advokat for at give advokaten mulighed for at bedømme sagen bedst muligt.

Vurderer Business Danmarks advokater, at der er grundlag for at føre en retssag, kan der let gå op til tolv måneder, før sagen er afgjort. Er der rejst krav på beløb større end 20.000 kroner, kan såvel Business Danmark som modparten anke en dom afsagt i en byret til Landsretten. I så fald tager det endnu længere tid, før sagen er endeligt afgjort.

 

Retssagens forløb

 

Stævning

En retssag begynder med, at der udarbejdes en stævning. Stævningen indeholder typisk påstand om betaling af et beløb og en fremstilling af de omstændigheder, som ligger til grund for kravet. Endvidere indeholder stævningen en kort juridisk argumentation for, hvad kravet støttes på (anbringender).

Stævningen indleveres til byretten i den retskreds, hvor modparten (sagsøgte) bor.

Svarskrift

Sagsøgte bliver bedt om at aflevere et svarskrift til retten og til sagsøgeren, hvor sagsøgte skal oplyse, om kravet kan anerkendes eller ej. Hvis kravet ikke kan anerkendes, skal sagsøgte begrunde dette, og sagsøgte skal endvidere fremlægge de dokumenter, som kan støtte sagsøgtes udlægning af sagen. Retten fastsætter typisk en svarfrist på fire uger.

Business Danmark fremsender kopi af svarskriftet (inkl. bilag) til medlemmet og anmoder medlemmet om at give sine bemærkninger og kommentarer til den udlægning, som sagsøgte gør gældende i sit svarskrift.

Svarer sagsøgte ikke, kan retten afsige en udeblivelsesdom, der giver sagsøgeren medhold i det rejste krav. En sagsøgt, der er dømt ved en udeblivelsesdom, kan dog begære sagen genoptaget.

Replik

På grundlag af svarskriftet og medlemmets bemærkninger, udarbejder Business Danmarks advokat en replik, ligesom evt. yderligere dokumenter fremlægges. Medlemmet modtager kopi. Sædvanligvis vil der også her være en svarfrist på fire uger.

Duplik

Som svar på replikken skal sagsøgte nu aflevere en duplik. Igen med en svarfrist på fire uger. Medlemmet får en kopi af sagsøgtes duplik og mulighed for at kommentere den.

Udvekslingen af skrifter vil nu normalt være afsluttet. Men der er mulighed for, at parterne kan kommentere sagen yderligere og fremlægge flere processkrifter. Det er parterne, som afgør, om der er behov for flere processkrifter i en sag. Retten kan også bestemme, at parterne skal aflevere yderligere processkrifter.

Hovedforhandlingen

Sagen er nu klar til, at retten kan fastsætte tidspunktet for hovedforhandlingen, hvor sagen skal forelægges retten. Før hovedforhandlingen bliver sagen drøftet og gennemgået mellem medlemmet og advokaten. Under hovedforhandlingen kan der afhøres eventuelle vidner og parter (medlemmet og modparten), ligesom sagens dokumenter fremlægges.

Hovedforhandlingen begynder med en kort gennemgang af sagens faktiske omstændigheder og de beviser, der vil blive fremlagt under sagen. Sagens bilag gennemgås i fornødent omfang.

Herefter afhøres først sagsøger af sagsøgerens advokat. Modparten har mulighed for at stille spørgsmål til sagsøger. Derefter afhøres sagsøgte af sagsøgtes advokat og sagsøgers advokat har mulighed for at stille spørgsmål. Også dommeren kan stille spørgsmål.

Evt. vidne/vidner afhøres først af den, der har indkaldt vidnet. Når afhøringerne af parterne og vidnerne er gennemført afsluttes med proceduren. Her får først sagsøgers advokat ordet, og dernæst sagsøgtes advokat. I proceduren vil parternes advokater fremføre de synspunkter og beviser, der støtter partens udlægning af sagen.

Dommen

Umiddelbart efter proceduren kommer retten ofte med en tilkendegivelse i sagen, dvs. at dommeren giver udtryk for, hvordan sagen vil blive afgjort.

Parterne (og deres advokater) kan på det grundlag tage stilling til, om de vil følge rettens tilkendegivelse. Sker det, er der indgået forlig (retsforlig). Dermed er sagen slut, og et retsforlig kan ikke ankes.

Det kan også ske, retten meddeler, at sagen er optaget til dom, der vil blive afsagt i løbet af en fastsat frist. Business Danmark får dommen dagen efter afsigelsen, og sender en kopi af domsudskriften til medlemmet. Parterne kan også altid bede om en dom.

Anke

En byretsdom kan ankes til Landsretten, hvis kravet overstiger 20.000 kroner. Business Danmarks advokat vurderer på baggrund af dommen, om den bør ankes. I den vurdering indgår bl.a. en analyse af dommerens begrundelse (præmisser) samt en vurdering af, om Landsretten vil vurdere beviserne (forklaringerne og bilagene) anderledes, end det er sket i byretten, og om der kan komme nyt frem ved sagens behandling igen, nu for landsretten 

Typisk tidsforløb af en retssag

De nævnte frister er de normale, men der kan gå yderligere tid, hvis der f.eks. skal indhentes og vurderes flere beviser i en sag.

Uge 1: Stævning indleveres til byretten - Tidsfrist: Fire uger
Uge 5: Svarskrift afleveres - Tidsfrist: Fire uger
Uge 9: Replik afleveres - Tidsfrist: Fire uger
Uge 13: Duplik afleveres - Tidsfrist: Fire uger
Uge 16: Yderligere processkrifter? - Tidsfrist fastsættes af retten
Hovedforhandling i byretten berammes til et tidspunkt som kan være om 6-12 måneder
  Afsigelse af dom i byretten

Ved evt. anke til Landsretten:

Anke til landsretten -  Tidsfrist: Fire uger fra byrettens afgørelse