Arbejdsskader

Efter Arbejdsskadesikringsloven er en arbejdsskade en ulykke eller en erhvervs-sygdom, som er en følge af -arbejdet eller de forhold, arbejdet er foregået under. 

En ulykke er efter loven en personskade forårsaget af en pludselig hændelse eller en påvirkning, som sker inden for fem dage. Ulykker, der rammer ansatte på vej til eller fra arbejde, er ikke omfattet af lovgivningen, medmindre det kan dokumenteres, at arbejdsdagen begynder og slutter på bopælen. 

En erhvervssygdom er efter loven en sygdom, som efter medicinsk dokumentation er forårsaget af særlige påvirkninger i arbejdet. Lidelsen skal være opført på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings liste over erhvervssygdomme eller forelægges Erhvervssygdomsudvalget.

Anmeldelse af arbejdsskader

Arbejdsskaden skal som udgangspunkt anmeldes af arbejdsgiveren til arbejdsgiverens arbejdsskadeforsikring. Arbejdsskaden kan også anmeldes af læge, tandlæge, Business Danmark eller lønmodtageren selv. 

Er der tale om en alvorlig arbejdsulykke, skal politiet og Arbejdstilsynet tilkaldes og skrive en rapport om ulykkens hændelsesforløb.

Ulykken skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring på www.aes.dk eller på en særlig anmeldelsesblanket, som udleveres fra Arbejdstilsynet, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Business Danmark. 

Sagsgangen

Arbejdsskadesagen behandles som udgangspunkt af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som indhenter de nødvendige oplysninger, bl.a. lægelige og økonomiske oplysninger. 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal i sager om arbejdsulykker træffe afgørelse om godtgørelse og erstatning inden ét år efter skadens anmeldelse. I sager om erhvervssygdomme har styrelsen to år til at træffe en afgørelse. 

Erstatning for arbejdsskader

Alle lønmodtagere skal være dækket af en lovpligtig arbejdsskadeforsikring tegnet af arbejdsgiveren i et forsikringsselskab, som udbetaler godtgørelse/erstatning, hvis sygdommen eller ulykken anerkendes som arbejdsskade.

Efter loven om arbejdsskadeforsikring kan der ydes forskellige former for godtgørelse og erstatning.

De tre vigtigste er:

  • Godtgørelse for varigt mén
  • Erstatning for erhvervsevnetab
  • Udgifter til sygebehandling m.v.

Godtgørelse for varigt mén er en ydelse for varige ulemper i den daglige livsførelse. Godtgørelsen fastsættes på grundlag af skadens medicinske art og omfang og under hensyn til de gener, arbejdsskaden har påført skadelidte. Godtgørelsen udregnes efter en fast praksis, hvor ménet udregnes i procent. Hvis ménet er under fem procent udbetales der ikke godtgørelse. Godtgørelsen ydes som et engangsbeløb.

Erstatning for erhvervsevnetab er en erstatning for væsentlige forringelser af skadelidtes indtjeningsmuligheder efter arbejdsskaden. 

Erhvervsevnetabet beregnes ud fra skadelidtes løn i året forud for arbejdsskaden, dog med et indregnet maksimumbeløb. Er erhvervsevnetabet under 15 pct. udbetales ikke erstatning.

Anke og genoptagelse af en sag

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser kan af skadelidte, fuldmagtshaver, forsikringsselskab eller arbejdsgiver ankes til Ankestyrelsen. Ankefristen er fire uger. Det er også muligt at få en sag genoptaget i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. I sager, som Ankestyrelsen tidligere har afvist, gælder ingen tidsfrister, mens der i sager, hvor Ankestyrelsen har truffet afgørelse om erstatning/godtgørelse, er en frist på fem år fra den første afgørelse.

Forholdet til Erstatningsansvarsloven

Foruden mulighederne for erstatning og godtgørelse i Arbejdsskadesikringsloven, er der også mulighed for at få erstatning efter Erstatningsansvarsloven, hvis der kan findes en ansvarlig skadevolder, dvs. en person, som kan gøres ansvarlig.

Det kan være tilfældet, hvis man kommer ud for en arbejdsulykke i trafikken og ulykken skyldes en anden trafikant, eller hvis arbejdsskaden skyldes en uhensigtsmæssig eller ulovlig indretning af arbejdspladsen, som arbejdsgiveren er ansvarlig for.  Hvis der kan placeres et erstatningsansvar, er der mulighed for at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte efter Erstatningsansvarsloven.

Andre forsikringer

Kommer du til skade ved en arbejdsulykke, skal du være opmærksom på, om ulykken er omfattet af en heltidsulykkesforsikring. Ulykken skal i så fald anmeldes til forsikringsselskabet.

Forholdet til den sociale lovgivning

Har du været udsat for en arbejdsskade, vil du ofte være sygemeldt og få løn under sygdom fra din arbejdsgiver. I visse tilfælde vil du få dagpenge under sygdom fra kommunen.

Hvis sygdomsperioden er langvarig, skal kommunen følge op på din sygedagpengesag. Der er i den sociale lovgivning forskellige muligheder for, at sygemeldte kan få støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Der gælder omskoling, revalidering, fleksjob m.v. Er arbejdsevnen stærkt nedsat, kan førtidspension komme på tale. 

Hjælp fra Business Danmark

Behandlingen af arbejdsskadesager kan både være kompliceret og lang-varig. Medlemmer af Business Danmark kan få gratis juridisk og socialfaglig bistand i forbindelse med en arbejdsskadesag.

Hjælpen kan både bestå i generel rådgivning, eller ved at Business Danmark fører din sag overfor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, forsikringsselskab, kommune, ansvarlig skadevolder m.v.

Relevante hjemmesider

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Arbejdstilsynet
Ankestyrelsen 

Har du pådraget dig en arbejdsskade, eller er i tvivl om du har, er du velkommen til at kontakte Business Danmarks socialrådgiver på tlf. 3374 0200.

 


Denne info/vejledning kan ikke erstatte konkret juridisk rådgivning.