Supplerende dagpenge

Hvis du får et deltidsarbejde, har du mulighed for at søge om supplerende dagpenge. Det betyder, at du i en periode kan få suppleret din løn med dagpenge for de timer, som du mangler for at være fuldtidsbeskæftiget.
Vi kan supplere op til 37 timer. Det betyder, at vi kan supplere din løn med dagpenge i de uger, hvor du arbejder mindre end 37 timer.  (Også her er reglerne temmelig kringlede, så kontakt os endelig, hvis du er det mindste i tvivl.)

Mindsteudbetalingsreglen

Vi kan kun udbetale mindst 14,8 timer om måneden. Det vil sige, at hvis du arbejder 146 timer eller over (fuldtidsforsikret) på en måned, kan du altså ikke få udbetalt de supplerende dagpenge.

Vær opmærksom på frigørelsesattesten


Arbejde uden opsigelsesvarsel

Hvis du bliver ansat som vikar, afløser eller får anden ansættelse uden et opsigelsesvarsel, kan du tage så meget arbejde, som du ønsker. Her behøver vi ikke en frigørelsesattest. Hvis du ikke er omfattet af et opsigelsesvarsel, er du ikke bundet til det pågældende job, og kan derfor uden videre tage et andet fast job fra den ene dag til den anden. Hvis du er ansat uden opsigelsesvarsel, kan du få udbetalt supplerende dagpenge i op til 30 uger inden for 104 uger.

Arbejde med opsigelsesvarsel

Hvis du får deltidsarbejde (dette gælder både hvis du er fuldtids- og hvis du er deltidsforsikret) og din ansættelse er omfattet af et opsigelsesvarsel, har du ret til supplerende dagpenge i en tidsbegrænset periode på sammenlagt 30 uger inden for 104 uger, hvis:

 • Din arbejdsgiver vil give dig en frigørelsesattest eller
 • Det fremgår af din ansættelseskontrakt, at din arbejdsgiver vil se bort fra opsigelsesvarslet, hvis du finder arbejde med flere timer.

Du bør ikke påbegynde arbejdet før din arbejdsgiver har udfyldt og underskrevet frigørelsesattesten. Frigørelsesattesten eller ansættelseskontrakten, som du får af Min A-kasse, skal være returneret til senest 5 uger efter, at ansættelsen er begyndt eller på det tidspunkt, hvor du skal have en frigørelsesattest for at kunne modtage supplerende dagpenge. Ellers kan du tidligst få supplerende dagpenge fra den dato, hvor vi har modtaget attesten.

Tidsbegrænsning på supplerende dagpenge

Du har ret til at få supplerende dagpenge i en tidsbegrænset periode. Du kan få udbetalt supplerende dagpenge i sammenlagt 30 uger inden for 104 uger. Derefter bortfalder retten til supplerende dagpenge, men du kan optjene en ny ret. Du optjener ny ret til supplerende dagpenge, når du inden for 12 sammenhængende måneder har fået indberettet i indkomstregistret: 

Fuldtidsforsikret

 • Mere end 146 timer hver måned i 6 månedsindberetninger
 • Mere end 30 timer hver uge i 26 ugeindberetninger
 • Mere end 60 timer i 13 14-dages-indberetninger

Deltidsforsikret

 • Mere end 118 timer hver måned i 6 månedsindberetninger
 • Mere end 27 timer hver uge i 26 ugeindberetninger
 • Mere end 54 timer i 13 14-dages-indberetninger

Supplerende dagpenge og reglen om opsigelse

Når du modtager supplerende dagpenge, gælder de samme regler for opsigelse, som når du har fuldtidsarbejde. Det vil sige, at du skal have en gyldig grund til din opsigelse, for at undgå (111 timers) karantæne i dagpengesystemet.

Hvis siger dit arbejde op i forbindelse med, at din ret til supplerende dagpenge udløber, og i op til 26 uger efter,  får du ikke karantæne. (Du kan dog ikke få dagpenge i de 26 uger).

G-dage

G-dage er arbejdsgivergodtgørelsesdage. Hvis din arbejdsgiver opsiger dig, er det hans eller hendes pligt at betale for dine to første ledighedsdage. Det gælder, hvis opsigelsen ikke kan lægges dig til last, og hvis du har været beskæftiget mindst 74 timer inden for de seneste 4 uger. Det udbetalte beløb svarer til den maksimale dagpengesats. Hvis arbejdsgiveren ikke udbetaler G-dage ved senest 2. lønudbetaling efter, du er blevet opsagt,  kan Min A-kasse skrive til arbejdsgiveren med krav om betaling. Betaler arbejdsgiveren fortsat ikke, vil Min A-kasse lægge ud for G-dagene og sende sagen til afgørelse hos Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Vær opmærksom på, at hvis du f.eks. er tilkaldevikar uden opsigelsesvarsel, så bliver du anset for at være ledig hver dag, når du får fri. Det betyder, at du er berettiget til G-dage de to første dage, hvor du ikke er tilkaldt som vikar. 

Din arbejdsgiver skal maksimalt betale dagpengegodtgørelse 16 gange til dig inden for et kalenderår. Heri medregnes såvel hele som halve G-dage. Din arbejdsgiver har pligt til på hver lønseddel at oplyse, om der i lønperioden er udbetalt dagpengegodtgørelse og hvor mange gange i løbet af året. I 2018 er beløbet 860 kroner for en hel ledighedsdag. For 4 timers ledighed eller derunder er beløbet 430 kroner.

Din arbejdsgivers pligt til at betale dagpengegodtgørelse bortfalder, hvis:

 • Du opnår fuld beskæftigelse på 1. og 2. ledighedsdag.
 • Du inden arbejdsophøret, skriftligt tilbydes fortsat beskæftigelse med mindst samme timetal, og du afslår tilbuddet.  
 • Du modtager sygedagpenge eller afholder ferie i tilslutning til arbejdsophøret.
 • Du selv er årsag til afskedigelsen.
 • Arbejdsophøret skyldes strejke, lockout eller force majeure.
 • Arbejdsgiveren er gået konkurs eller i betalingsstandsning.
 • Du stopper i ulønnet arbejde.
 • Du som tjenestemand overgår til rådighedsløn.

Rådighed og aktiv jobsøgning

Selv om du har deltidsarbejde, skal du fortsat stå til rådighed for fuldtids- eller deltidsarbejde og være aktivt jobsøgende.