Selvstændig som bibeskæftigelse

Hvis du driver selvstændig virksomhed som bi-beskæftigelse, og gerne vil have udbetalt dagpenge, er der en række krav, du skal leve op til. Vi skal f.eks. vurdere, om du til enhver tid kan arbejde i din virksomhed uden for normal arbejdstid. Du skal nemlig stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet. De timer, du bruger på din virksomhed, fratrækkes i dine dagpenge uanset, hvornår arbejdet udføres. 

Du kan maksimalt modtage dagpenge i 78 uger samtidig med, at du driver selvstændig virksomhed som bi-beskæftigelse. Det er vigtigt, at din virksomhed ikke udvides i ledighedsperioden. 

Driver du et mindre landbrug som selvstændig bi-beskæftigelse, falder du i en undtagelseskategori, hvor der gælder andre regler. 

Mindre landbrug

Hvis du bor på et mindre landbrug (husmandsbrug o. lign.), hvor der er landbrugspligt eller faktisk drives landbrug, men hvor ejendommen primært tjener beboelses- og trivselsmæssige hensyn for dig og din familie, gælder der en særlig undtagelse fra 78-ugers-reglen. Det betyder altså, at din bi-beskæftigelse ikke er underlagt samme tidsbegrænsning som andre typer.

Det er uden betydning, om du ejer ejendommen, er forpagter eller på anden måde bruger ejendommen. Det afgørende er, at du driver landbruget, f.eks. ved at du udfører administrative funktioner. Du anses også for at drive landbrug, selv om du eventuelt har ansat andre til at udføre arbejdet, eller hvis arbejdet udføres af en maskinstation. Hvis du ejer et landbrug sammen med din ægtefælle, vil du kun anses for at drive landbruget, hvis du gennem personligt arbejde deltager i driften af landbruget. 

  • Du har drevet deltidslandbruget forud for, at du blev ledig
  • Deltidslandbruget ikke udvides under ledigheden
  • Der ikke dyrkes andet end korn, frøafgrøder, grovfoderafgrøder og kartofler
  • Et eventuelt husdyrhold er til eget forbrug
  • Du sandsynliggør, at deltidslandbruget til enhver tid kan drives uden for normal arbejdstid og samtidig skriftligt på tro og love erklærer, at du står fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet som lønmodtager.

Derimod vil f.eks. frugtavl, gartneri, herunder dyrkning af frilandsgrøntsager samt konsumærter, frøavl (græsfrø og grøntsagsfrø til udsæd, valmuer mv.) og pyntegrønt ikke være omfattet af undtagelsen.

Hobby- og fritidsaktiviteter

Hobby- eller fritidsaktiviteter, hvor der ikke foreligger erhvervsmæssige elementer, og hvor formålet ikke er at opnå en økonomisk gevinst tæller ikke som bi-beskæftigelse og bliver derfor ikke modregnet i dagpengene. Det er dog afgørende, at aktiviteten ikke er tilrettelagt som en egentlig erhvervsvirksomhed, dvs. at der f.eks. ikke annonceres, føres regnskab, er momsregistrering, skattemæssigt anføres overskud eller underskud eller foretages afskrivninger.

Hvis du er i tvivl om reglerne for selvstændig virksomhed som bi-biskæftigelse, så spørg a-kassen.