FAQ om dagpenge

Jeg er blevet fyret og er ledig ved udgangen af min opsigelsesperiode. Hvad gør jeg?

Du skal melde dig ledig på jobcenteret den første dag, du er ledig. Det gør du på jobnet.dk. Endvidere skal du udfylde en ledighedserklæring (AR251) på Selvbetjeningen.

Jeg har været ledig, men har fået nyt job fra den 1. Hvad gør jeg?

Du skal afmelde dig som ledig på jobnet.dk den 1. og give besked til a-kassen. 

Kan jeg arbejde på deltid samtidig med, at jeg får dagpenge?

Ja, men du skal stå til rådighed og være parat til at tage fuldtidsarbejde med dags varsel. Har du deltidsarbejde og er omfattet af et opsigelsesvarsel, skal din arbejdsgiver udfylde en frigørelsesattest og afstå opsigelsesvarslet.

Hvor meget får jeg i dagpenge?

Du får 90 pct. af din hidtidige indkomst, dog maks. 871 kr. om dagen eller 18.866 kr. om måneden (i 2019). Dagpengesatsen reguleres hvert år. For at få højeste dagpengesats skal du i de tre måneder, der ligger før din ledighed, tjene mindst 22.785 kr. i gennemsnit pr. måned.

Hvordan skal jeg forholde mig i tilfælde af sygdom under ledighed?

Bliver du syg, er det vigtigt at du giver både a-kassen samt Jobcentret besked på første sygedag. Dette kan du gøre via ”Min Side” på Jobnet.dk

Når du er på dagpenge og ikke har arbejde på nedsat tid, kan du i de første 14 dage få dagpenge under sygdom fra a-kassen.

Hvis du er syg i mere end 14 dage, sender vi besked til kommunen når de 14 dage er gået, så de kan udbetale sygedagpenge til dig.

Når du igen er rask, er det vigtigt at du raskmelder dig via ”Min Side” på Jobnet.dk
Læs mere omkring reglerne under vores menupunkt: Dagpenge og sygdom

Jeg er indkaldt til cv- og vejledningssamtale i a-kassen. Er det en samtale, jeg skal komme til?

Senest to uger efter du har meldt dig som ledig i Jobcentret, indkalder a-kassen dig til en cv- og vejledningssamtale for at gennemgå dine rettigheder, muligheder og pligter. Samtalen skal afklare, hvad du kan og vil påtage dig af arbejde. Også dit cv på Jobnet bliver tjekket for at afklare, om det er fyldestgørende.

Skal jeg møde til rådighedssamtale i a-kassen, når jeg begynder nyt job en uge efter?

Du har mødepligt til alle møder indkaldt af a-kassen, Jobcentret og andre aktører indtil seks uger før, du begynder et nyt ordinært job, går på efterløn eller barsel.
Husk at fortælle jobcenteret datoen for din fremtidige afmelding - også selv om du begynder et ordinært job en uge efter mødedatoen.
Rådighedssamtaler afholdes ca. tre måneder efter cv- og vejlednings-samtalen, og du indkaldes til rådighedssamtaler hver tredje måned, så længe du er ledig.
Formålet er at vurdere hvilke udfordringer, der har ligget i forbindelse med jobsøgningen og de ændringer du evt. kan gøre, for at komme videre, samt at vurdere din rådighed for arbejdsmarkedet og hvor mange job, du har søgt siden sidste samtale.

Er det nok at orientere a-kassen om, at jeg har fået arbejde. Skal jeg også kontakte jobcentret?

Det er vigtigt, at du afmelder dig via "Min side" på www.jobnet.dk (alternativt ved direkte kontakt til jobcentret) samt at give besked til a-kassen.
Du er fortsat er omfattet af reglerne om ugentlig bekræftelse af aktiv jobsøgning. Du vil sige, at du bekræfter at have set jobcenterets jobopslag. Du vil derfor få påmindelser/advarsler vedr. manglende bekræftelse, indtil afmeldingen er gennemført/slået igennem. En sådan påmindelse/advarsel vil følge personen i 12 måneder og altså tælle ved en evt. senere tilmelding indenfor 12 måneders perioden. Det samme gælder, hvis du skal holde ferie eller sygemeldes.

Jeg er i gang med et forløb (kursus, virksomhedspraktik, offentlig løntilskud) og vil søge om befordringsgodtgørelse. Hvor finder jeg ansøgnings-blanketten?

Du kan få befordringsgødtgørelse, hvis du får dagpenge og deltager i et forløb, der er godkendt af Jobcenteret.
Ansøgningsskemaet finder du her. Husk at få et stempel og en underskrift fra kursussted eller virksomhed, hvor forløbet foregår.
Er du i et forløb i en længere periode, kan du søge løbende eller efter endt forløb. Husk, at ansøgningen skal være a-kassen i hænde senest fire måneder efter forløbets ophør - ellers mister du retten til godtgørelse.
Ved deltagelse i en af ovennævnte forløb er 2019-satsen 0,99 kr. pr. km. ud over de første 24 km. Godtgørelsen er skattefri.

Hvornår meddeler a-kassen, hvad jeg har optjent i feriedagpenge?

I april sender a-kassen en meddelelse om optjente feriedagpenge til alle, der har optjent feriedagpenge.
Ret til feriedagpenge optjenes på baggrund af ydelser fra a-kassen. Optjeningsåret følger kalenderåret. Ferieåret går fra 1. maj til 30. april.
Du har ikke ret til feriedagpenge, hvis du er på efterløn, syg, på barsel, under uddannelse, er i seniorjob eller driver selvstændig virksomhed.
For at få feriedagpenge skal du have holdt al ferie, du har optjent som lønmodtager.

Betingelser for at få feriedagpenge:
- Du skal have holdt egen optjent ferie med feriegodtgørelse.
- Du skal bo i Danmark umiddelbart forud for ferien.
- Du er medlem af en a-kasse under hele ferien.
- Du har dagpengeret og opfylder de samme betingelser, som hvis du var ledig.
- Du er lønmodtager eller ledig.
- Du holder ferie og får ikke samtidig udbetalt løn.
- Som ledig har du givet jobcentret og a-kassen besked senest 14 dage før første feriedag.

Hvad sker der, hvis jeg ikke får bekræftet min jobsøgning?

Du skal løbende bekræfte jobsøgning på "Min side" på jobcentrets hjemmeside: Klik på 'Bekræft jobsøgning'. Det betyder, at du skal bekræfte, at du har set jobcenterets jobforslag til dig.
Du skal bekræfte din jobsøgning én gang om ugen. På "Min side" får du en kvittering, når du har bekræftet din jobsøgning.
Bekræfter du ikke mindst én gang om ugen, at du søger job, risikerer du sanktioner.
Første gang du ikke overholder kravet, får du en advarsel og syv dage til at bekræfte, at du er aktivt jobsøgende. Det gør du også anden gang, mens du uden varsel afmeldes fra Jobcenteret, hvis det sker tredje gang.

Du skal ikke bekræfte din jobsøgning, hvis du:
-  er syg
-  holder ferie
-  er fritaget fra rådighed i samråd med Jobcenteret

Jeg er indkaldt til en samtale i a-kassen. Hvordan skal jeg booke den?

Du kan booke her, og du kan booke tid til både cv- og vejledningssamtaler og til rådighedssamtaler.
Når du booker, skal du bruge dit cpr-nummer og det booking-nummer, som står i indkaldelsesbrevet. Systemet guider dig hele vejen.

Sådan gør du
-  Log ind med dit cpr-nummer og booking-nummer.
-  Vælg en tid, der passer dig
-  Få en påmindelse pr. mail, når du vil have det.

Du kan booke samtaler med Business Danmarks A-kasse i København, Middelfart, Århus eller Aalborg. Udebliver du fra en samtale med a-kassen eller jobcenteret, kan det få konsekvenser for dine dagpenge. Bookingsystemet gælder kun møder i a-kassen - ikke hos jobcenteret.

Hvor mange dagpengegodtgørelsesdage (G-dage) skal min arbejdsgiver betale, når jeg bliver opsagt?

G-dage er arbejdsgivergodtgørelsesdage. Hvis din arbejdsgiver opsiger dig, er det hans eller hendes pligt at betale for dine to første ledighedsdage. Det gælder, hvis opsigelsen ikke kan lægges dig til last, og hvis du har været beskæftiget mindst 74 timer inden for de seneste 4 uger. Det udbetalte beløb svarer til den maksimale dagpengesats. Hvis arbejdsgiveren ikke udbetaler G-dage ved senest 2. lønudbetaling efter, du er blevet opsagt, kan Min A-kasse skrive til arbejdsgiveren med krav om betaling. Betaler arbejdsgiveren fortsat ikke, vil Min A-kasse lægge ud for G-dagene og sende sagen til afgørelse hos Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Vær opmærksom på, at hvis du f.eks. er tilkaldevikar uden opsigelsesvarsel, så bliver du anset for at være ledig hver dag, når du får fri. Det betyder, at du er berettiget til G-dage de to første dage, hvor du ikke er tilkaldt som vikar. 

Din arbejdsgiver skal maksimalt betale dagpengegodtgørelse 16 gange til dig inden for et kalenderår. Heri medregnes såvel hele som halve G-dage. Din arbejdsgiver har pligt til på hver lønseddel at oplyse, om der i lønperioden er udbetalt dagpengegodtgørelse og hvor mange gange i løbet af året. I 2019 er beløbet 871 kroner for en hel ledighedsdag. For 4 timers ledighed eller derunder er beløbet 436 kroner.