Feriedagpenge

Du optjener ret til at holde ferie med feriedagpenge på baggrund af de ydelser, du har fået udbetalt fra a-kassen i løbet af kalenderåret før ferieåret, som går fra 1. maj til 30. april. Du kan få udbetalt feriedagpenge, uanset om du er ledig eller i arbejde som lønmodtager.

Feriedagpenge udbetales som hovedregel med den samme sats, som du ville få i dagpenge. Dette forudsætter dog, at du inden for de seneste 2 år har fået udbetalt dagpenge med denne sats.

Hvilke betingelser skal du opfylde?

Retten til udbetaling af feriedagpenge er betinget af, at du: 

 • Er berettiget til dagpenge i tilfælde af ledighed, herunder at du står til rådighed for arbejdsmarkedet. 
 • Holder ferie.
 • Umiddelbart forud for ferien er lønmodtager eller ledig.
 • Har afholdt din optjente ferie med feriegodtgørelse eller løn efter ferieloven.

Pensioner og bestyrelseshonorar har ikke betydning for retten til at få udbetalt feriedagpenge og medfører derfor ikke fradrag.

Giv besked senest 14 dage før

Som hovedregel kan du afholde ferie på det tidspunkt, der passer dig, men husk altid at give besked til a-kassen og Jobcentret senest 14 dage før, du ønsker at holde ferie. Du mister ikke retten til feriedagpenge, hvis du har meldt ferie i tide og efterfølgende bliver indkaldt til en samtale eller en aktivitet i Jobcentret i ferieperioden. Hvis du glemmer at give besked om ferie, og forud for eller under ferien afslår et jobtilbud med den begrundelse, at du skal holde ferie eller holder ferie, vil du få en effektiv karantæne. Effektiv karantæne kan ikke afvikles, mens man holder ferie.

Angiv ferie på dagpengekortet

Du skal altid huske at skrive på dagpengekortet, når du holder ferie.

Husk at tjekke din post på sidste feriedag

Hvis du har givet Jobcentret besked om ferie, skal du være opmærksom på, at du har pligt til at gennemse din post i så god tid før feriens afslutning, at du kan tage arbejde eller påbegynde en aktivitet ved arbejdstids begyndelse den første hverdag efter ferien.

Feriedagpenge under uddannelse

Du kan få udbetalt feriedagpenge, hvis du er under uddannelse som led i en jobplan, og ferien er skrevet ind i "Min plan". Du kan få dagpenge, når uddannelsesstedet er ferielukket, eller få feriedagpenge, hvis du ønsker at holde ferie.

Sygdom op til ferien

Hvis du bliver syg inden ferien, skal du ved sygdommens ophør give Jobcentret besked om et nyt tidspunkt for feriens afholdelse.

Optjent ferie på egen hånd

Feriepenge, som du har optjent i et arbejdsforhold, skal som en hovedregel afholdes inden du kan få feriedagpenge. Feriekort fra Feriekonto kan du selv underskrive, men øvrige feriekort skal underskrives af a-kassen og skal modregnes i udbetalte ydelser.

Hvor mange feriedage har jeg ret til?

Feriedagpengene optjenes på grundlag af udbetalte ydelser i det foregående kalenderår, herunder:

 • Udbetalte ydelser fra din a-kasse minus efterløn.
 • Perioder, hvor du har modtaget barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark, fordi du ikke har optjent ret til ferie med feriegodtgørelse hos din arbejdsgiver.

Bruttobeløbet for hele optjeningsåret divideres med den senest beregnede individuelle sats, som din a-kasse har anvendt ved udbetaling af dagpenge i optjeningsåret samt fradragsfaktoren, som for optjeningsåret 2019 er 0,0954.

Beregningseksempel:

I 2019 har du modtaget 117.000 kr. i ydelser fra din a-kasse. Din beregnede sats var i 2018 på 860 kr.
Ydelser fra a-kassen: 117.000 kr.: 860 x 0,0954 = 13 dage
Du har altså ret til 13 dage med feriedagpenge i ferieåret 1. maj 2019 til 30. april 2020.
(Indtil 2017 var det sådan, at sygedagpenge indgik i ferieoptjeningen, men den regel er nu afskaffet.)

Hvad er feriedagpengesatsen?

Feriedagpengene vil som hovedregel blive udbetalt med samme sats som de dagpenge, du ville modtage, hvis du var ledig. Hvis du fra optjeningsårets begyndelse til tidspunktet for ferien har fået udbetalt ydelser med en beregnet sats, får du denne sats udbetalt under ferie inklusiv eventuelle reguleringer. Det gælder også unge under 25 år.

Satser der ikke er beregnet:

 • Satsen for nyuddannede.
 • Satsen for unge under 25 år.
 • Uddannelsesgodtgørelsessatsen for unge under 25 år.
 • En udbetalt feriedagpengesats.

Hvis du ikke har fået udbetalt dagpenge/uddannelsesgodtgørelse med en beregnet sats, er det satsen for dimittender, der bruges (= 82% af den højeste dagpengesats). Det sker, når du i et optjeningsår og frem til ferien kun har fået udbetalt andre ydelser, f.eks. orlovsydelse eller feriedagpenge.

Ingen ret til feriedagpenge

Du kan ikke få udbetalt feriedagpenge, hvis du ved feriens påbegyndelse:

 • Opholder dig i udlandet, uanset om du bevarer din bopæl i Danmark.
 • Er selvstændig erhvervsdrivende.
 • Er tilmeldt en uddannelse, med mindre uddannelsesstedet er lukket og der ikke er tale om en SU-berettiget uddannelse.
 • Er sygemeldt.
 • Er på barselsorlov.
 • Er frihedsberøvet.
 • Er på børnepasningsorlov.
 • Er på uddannelsesorlov som lønmodtager.
 • Er på efterløn. 

Ansøgning om feriedagpenge

Feriedagpenge udbetales ikke automatisk. Du kan ansøge om feriedagpenge via a-kassens selvbetjening.

Hvis du har behov for yderligere oplysninger, kan du læse mere i på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside.

Hvis du er ledig: Du skal senest sende din ansøgning på feriens første dag.  

Hvis du er i arbejde: Du skal senest sende din ansøgning den 31. maj (en måned efter, at ferieåret er afsluttet). 

Kollektiv ferielukning

Når du er ansat på en arbejdsplads, hvor der er kollektiv ferielukning, kan du i enkelte tilfælde få dagpenge, mens virksomheden er lukket.

For at få dagpenge ved ferielukning, skal du:

 • Være forhindret i at arbejde, fordi arbejdspladsen har kollektiv ferielukning
 • Have afholdt al din optjente ferie fra din arbejdsgiver og eventuelle dage med feriedagpenge fra a-kassen
 • Være varslet rettidigt af din arbejdsgiver om ferielukningen. (3 måneder ved hovedferie og 1 måned ved restferier med mindre andet er aftalt i kontrakt eller overenskomst)
 • Tilmelde dig jobcentret og stå til rådighed for arbejdsmarkedet – også selvom det blot er for et par dage
 • Opfylde øvrige betingelser for at kunne få dagpenge

Hvis du opfylder betingelserne, kan du få udbetalt dagpenge for de hverdage, hvor du ellers ville have fået løn fra din arbejdsgiver.

En virksomhed kan kun holde kollektivt ferielukket i op til 5 uger efter ferieloven.

Du kan som udgangspunkt ikke få dagpenge på søn- og helligdage (f.eks. 1. og 2. juledag samt nytårsdag).