Fradrag for pensioner

Fradrag for pensioner - hvor meget kan du trække fra?

Fradraget for din pensionsopsparing afhænger af, hvornår du går på efterløn og hvilken pensionstype, der er tale om.

Efterløn før 2–års reglen er opfyldt

Alle dine pensionsopsparinger har betydning for din efterløn, hvis du går på efterløn, inden der er gået 2 år efter, at du har modtaget dit efterlønsbevis. Dette gælder uanset, om der er tale om alderspensionsordninger med løbende udbetalinger, rateforsikringer, kapitalforsikringer eller andre pensionsopsparinger. Både private ordninger og ordninger, der er led i et tidligere ansættelsesforhold, skal fradrages. Det er uden betydning, om pensionen kommer til udbetaling eller ej, eller om den først bliver udbetalt, når du går på folkepension. Pensioner til efterlevende ægtefælle eller samlever og ATP eller pension til efterlevende børn skal dog ikke fratrækkes. Det er værdien af pensionsformuen ved efterlønsalderen eller den årlige ydelse, der ligger til grund for fradraget i efterlønnen.

For pension med løbende livsvarige ydelser beregner akassen fradraget i et pensionsbeløb, der svarer til 80% af værdien af den årlige ydelse (pensionstilsagnet, som du kan få som 60-årig). For alle øvrige pensionsordninger, f.eks. kapitalpensioner og ratepensioner, beregnes en årlig ydelse på grundlag af pensionssummen på den dag, du fylder 60 år. Den årlige ydelse opgøres som 5% af pensionssummen. Fradraget i efterlønnen sker herefter med 60% af den årligt beregnede ydelse. Hvis der i dine pensioner indgår ordninger, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, og hvis de løbende kommer til udbetaling i efterlønsperioden, medfører det fradrag for de udbetalte beløb. Fradraget sker fra det tidspunkt, hvor pensionen udbetales og er på 50% af det udbetalte pensionsbeløb. Bundfradraget kan ikke benyttes.

Bundfradrag 

Før det årlige fradrag for dine pensionsordninger kan beregnes, skal der i 2019 fratrækkes et bundfradrag på  16.000 kr. Bundfradraget kan anvendes på alle pensionsordninger bortset fra pensioner, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, og som kommer til løbende udbetaling i efterlønsperioden.

Du kan beregne dit fradrag i efterlønnen på vores selvbetjening under efterløn/efterløn og pension.

Efterløn efter 2-års-reglen er opfyldt

Du får et lempeligere fradrag i efterlønnen, hvis du venter med at gå på efterløn til 2 år efter, at du har fået dit efterlønsbevis og opfylder kravet om løntimer. Det er nemlig kun pensionsordninger, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, og som bliver udbetalt i efterlønsperioden, der skal trækkes fra i efterlønnen. Fradraget er på 55% af pensionen før skat. Hvis en pension, som er oprettet som led i et ansættelsesforhold, ikke bliver udbetalt i efterlønsperioden, påvirker den ikke efterlønnen.

Læs mere om fordelene ved at vente med at gå efterløn.